Wettelijke kaders voor toegankelijk onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben een wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn. De toegankelijkheidseisen en nationale besluitvorming gaan er vanuit dat instellingen de komende jaren systematisch werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van digitale producten en online systemen.

De volgende wettelijke kaders gelden

  • VN-verdrag: bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. De overheid is net als de ho-instellingen verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap. Dit betekent ook de verplichting om toegankelijk onderwijs te garanderen. (Private) aanbieders van goederen en diensten moeten, naast de individuele aanpassingen, zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. (14 juni 2016)
  • Wet Gelijke Behandeling handicap/chronische ziekte (WGBh/cz): vereist dat aanbieders van goederen en diensten geleidelijk moeten zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hierbij is het verboden onderscheid te maken op grond van een functiebeperking of chronische ziekte. Om te voldoen aan de eisen van het VN-verdrag handicap is de WGBh/cz op 14 juni 2016 uitgebreid met het aanbod van goederen en diensten.
  • Europese standaard EN 301 549 waarborgt de toegankelijkheid van content voor mensen met een auditieve/visuele beperking. Deze internationale standaard verplicht het vastleggen van digitale toegankelijkheid in nationale regelgeving en toegankelijkheid van digitale kanalen in de publieke sector. Deze verplichting geldt voor websites, apps, en intra- en extranet. Deze standaard is de opvolger van de Webrichtlijnen.
  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 stelt richtlijnen voor de toegankelijkheid van webinhoud op desktops, laptops, tablets en mobiele apparaten. Een toegankelijkere inhoud voor een breed scala van mensen met een functiebeperking. Het beslaat echter niet elke behoefte van de gebruiker met een functiebeperking. De WCAG is een integraal onderdeel van de Europese standaard EN 301 549.
  • Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid voor de overheid vereist dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan in 2021 aan de vereisten van toegankelijkheid moeten voldoen. De Nederlandse verplichting voor digitale toegankelijkheid voor overheidsinstanties is in juli 2018 in werking getreden onder de noemer ‘Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid voor de overheid’.
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vraagt aandacht voor voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid bevorderen voor studenten met een functiebeperking.
  • NVAO: De toegankelijkheid en studeerbaarheid van onderwijs voor studenten met een beperking is opgenomen in het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland van de NVAO. Binnen dit kader wordt onderzocht in welke mate het kwaliteitszorgsysteem van instellingen voldoende is om de kwaliteit van het onderwijs voor haar studenten te borgen. Onderwijsinstellingen worden hierbij gevraagd om zich te verantwoorden over het beleid studeren met een functiebeperking en de voorzieningen die zij bieden, zoals bijvoorbeeld digitale toegankelijkheid.

Meer informatie

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?