Wat doen wij?

Inclusief onderwijs, toegankelijkheid en ruimte voor diversiteit zijn geen keuzes meer. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is moet elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag, van beleid tot praktische oplossingen. ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij het inclusiever maken van het onderwijs. Zodat alle studenten optimaal kunnen studeren met  een opleiding van hun keuze en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past: leren zonder belemmering. Voor het realiseren van impact werken we samen met diverse (regionale) partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. We richten ons op toekomstbestendig onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering en waarbij de behoefte van de student centraal staat.

Financiering

Met financiering van het Ministerie van OCW ondersteunt ECIO hoger onderwijsinstellingen op het gebied van studeren met een functiebeperking en ondersteuningsvraag en studentenwelzijn. Daarbij komt ook steeds vaker het mbo in beeld. Deze subsidie is landelijk en is beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs. Daarnaast voert ECIO met maatwerk opdrachten uit voor afzonderlijke mbo- en ho-instellingen.

Dit doen we met:

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. Met het faciliteren van verschillende bijeenkomsten, waar we onze expertise inbrengen en deelnemers leren van elkaar, ondersteunt ECIO hierbij.

ECIO organiseert regiobijeenkomsten, studiedagen en een tweejaarlijks congres rondom actuele inclusiethema’s. De bijeenkomsten zijn gericht op het netwerken, het delen van expertise en ervaringen en het ophalen en dissemineren van (tussentijdse) resultaten, zoals producten en goede praktijkvoorbeelden.

Raadpleeg de ‘agenda‘ voor de laatste aankondigingen. Verslagen van plaatsgevonden bijeenkomsten vind je onder de rubriek ‘nieuws‘ en ‘webinars‘.

 

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. Met het faciliteren van verschillende netwerken, waar we onze expertise inbrengen en deelnemers leren van elkaar, ondersteunt ECIO hierbij.

  • Werkgroep VN-verdrag: een werkgroep met ho-instellingen die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend. Zij werken hier thematisch aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.
  • Werkgroep Inclusief Internationaliseren ECIO is lid van de werkgroep Inclusief Internationaliseren, een samenwerking met vertegenwoordigers van het Nationaal Agentschap Erasmus+, VH, VSNU, OCW, ECHO, LSVb, Nuffic, ISO. Nuffic is de voorzitter en de werkgroep komt ongeveer een keer per maand bijeen. Naast uitwisseling onderling wordt er ook gesproken over gezamenlijke stappen richting inclusief internationaliseren.
  • Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho en mbo: een netwerk voor ho- en mbo-instellingen die willen werken aan verdere  professionalisering en bewustwording van betrokkenen binnen de onderwijsinstellingen. Het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibele toetsing en examinering staan centraal.
  • Landelijk netwerk Studentenwelzijn: een netwerk voor ho-instellingen voor het uitwisselen van ervaringen en aanpakken, kennis delen (brengen en halen), good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten rondom studentenwelzijn. LinkedIn-groep Studentenwelzijn in het hoger onderwijs
  • Expertiselab jonge mantelzorgers: een netwerk met professionals uit onderwijs, zorg of overheid voor het verbeteren van de positie van jonge studerende mantelzorgers. LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers
  • Kennisdeling aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: mind the gap: met kennisintensieve werkgevers voor een goede doorstroming naar een passende baan op de arbeidsmarkt.
  • Netwerk digitale toegankelijkheid ho/mbo: voor het delen van kennis en ervaringen, het signaleren en bespreken van knelpunten, het in kaart brengen en overdraagbaar maken van good practices en het opdoen van inspiratie van externe experts.
  • Netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how): ECIO is partner in het internationale samenwerkingsnetwerk voor kennisdeling en het ophalen van good practices voor het Nederlandse hoger onderwijs. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor ho-studenten met een beperking staat daarbij centraal.

Lees meer over de activiteiten van ECIO >

Visie en beleid | ontwikkelen, implementeren en borgen

Met training en maatwerk adviseert en ondersteunt ECIO onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid rondom inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Het benoemen van eigenaarschap is hierbij een belangrijk startpunt: wie is binnen je onderwijsinstelling verantwoordelijk voor beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs? Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kun je gebruikmaken van de door ECIO ontwikkelde beleidsscan. Deze wordt zowel online als offline aangeboden.

 

Flexibilisering van onderwijs

Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten biedt de mogelijkheid tot personalisering van het leerproces en toetsing, waardoor ook studenten met een ondersteuningsvraag een eerlijke kans krijgen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om een diploma te behalen. Het beter kunnen inspelen op de behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven staat daarbij centraal. Met training en maatwerk adviseert ECIO onderwijsinstellingen hierbij.

  • FlexScan: voor meer flexibiliteit en gepersonaliseerd onderwijs

 

Implementatietrajecten professionalisering

Maatwerktrainingen en workshops op locatie voor het vergroten van expertise rondom de inclusiethema’s. Lees de ervaringen over de professionaliseringslag van onderwijsprofessionals rondom digitaal toegankelijk onderwijs en begeleiding tijdens de verschillende sleutelmomenten van het studieproces met de student journey als uitgangspunt.

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Focusgroepen

Afbeelding met 3 cirkels die aantonen wat ECIO doet

Studeren met een functiebeperking (oranje)

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking, chronisch ziekte of psychische klachten.

Studeren met een ondersteuningsvraag (groen)

De activiteiten zijn gericht op ondersteuning van zwangere studenten, jonge studerende ouders, studenten met bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg, transgender studenten en studenten in een gendertransitie. De activiteiten van groen en oranje zijn nauw met elkaar verweven.

Studentenwelzijn (blauw)

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van een inclusief studieklimaat voor studenten die kampen met onder andere prestatiedruk, stress en financiële zorgen.