VN-verdrag implementeren & borgen

Hoe doe je dat binnen je onderwijsinstelling?

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. ECIO biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag. Onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen, kunnen deelnemen aan de landelijke werkgroep VN-verdrag.

Rechten van studenten met een beperking en de plichten van onderwijsinstellingen

Sinds 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat het mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs moeten voldoen aan deze wet. Hierover lees je meer in de brochure ‘Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte – MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs’.

Intentieverklaring VN-verdrag

In 2017 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag.

Onderwijsinstellingen die de intentieverklaring al hebben ondertekend:

 

Landelijke Werkgroep VN-verdrag

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs. In de werkgroep worden verschillende thema’s besproken en er worden activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar een dag bijeen.

Meer informatie en/of deelname?

Wil je meer informatie en/of heb je interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep?

Gerelateerde items