Veelgestelde vragen – Rechten en financiën

Bij DUO kunnen verschillende voorzieningen worden aangevraagd. Denk aan:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • Verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs (alleen bij structurele bijzondere omstandigheden)
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering

De aanvraag moet bij DUO worden gedaan, door middel van het formulier ‘Verzoek voorziening hoger onderwijs’. De student moet hiervoor bij zijn studentendecaan of studieadviseur zijn. De studentendecaan beoordeelt of het verzoek kan worden ingediend bij DUO. DUO controleert vervolgens of:

  • het verzoek is ondertekend door de studentendecaan
  • het verzoek is ondertekend door de student
  • er een door de arts ondertekend formulier ‘Medische informatie’ of een
  • door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring bij het verzoek zit, indien van toepassing.

Studenten met een Wajong studieregeling (Nieuwe Wajong) kunnen niet tevens een individuele studietoeslag krijgen. Deze studieregeling wordt namelijk gezien als een voorliggende voorziening. Op grond van artikel 15 lid 1 van de Participatiewet kan iemand geen individuele studietoeslag krijgen als er beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening.

Zie voor een overzicht van alle mogelijkheden onze flyer.

Er zijn fondsen ten behoeve van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het algemeen bijvoorbeeld het K.F. Heinfonds (website: www.kfhein.nl). Daarnaast zijn er fondsen gericht op mensen met een specifieke handicap of chronische ziekte, bijvoorbeeld het Beatrixfonds voor spierziekten (website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl) en de landelijke stichting voor blinden en slechtzienden (website: www.lsbs.nl). Op internet kun je gericht zoeken naar fondsen voor specifieke handicaps.

Ben je student en heb je een functiebeperking? En ben je naast je studie niet in staat om te werken? Dan heb je wellicht recht op Individuele Studietoeslag. De gemeente waar je staat ingeschreven kan je hierover informeren.

Dit is een financiële voorziening die bedoeld is als compensatie voor studenten met een functiebeperking die hun opleiding lastig kunnen combineren met een bijbaan. Gemeenten kunnen de individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet.

Studenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het profileringsfonds van de instelling waar ze staan ingeschreven als ze studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. In het studentenstatuut van de onderwijsinstelling staat informatie over aan welke voorwaarden studenten moeten voldoen.

Vanaf 1 september 2017 geldt het levenlanglerenkrediet ook voor het hoger onderwijs. Dit krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Per jaar kan maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld worden geleend.

Als een student onder het nieuwe stelsel valt, is er bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden nog steeds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 12 maanden extra beurs. Dit wordt toegekend in de vorm een jaar extra studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs.

Studiepunten kunnen niet zomaar komen te vervallen. Alleen als er sprake is van sterk verouderde kennis/vaardigheden is dit mogelijk.

De hoogte van de nieuwe Wajong-uitkering bestaat uit 75% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als iemand met een nieuwe Wajong-uitkering gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering, wordt de uitkering verlaagd naar 25% van het WML. Het gaat hierbij om recht hebben op studiefinanciering. Iemand kan er dus niet voor kiezen om geen studiefinanciering aan te vragen om deze verlaging te voorkomen. Om 75% van het WML te behouden, verlangt het UWV een afwijzingsbrief van de DUO.

Check de website mbotoegankelijk. Hier vind je als (aankomend) mbo’er met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op je vraag en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor jouw specifieke ondersteuningsvraag.