Veelgestelde vragen – Rechten en financiën

Bij DUO kunnen verschillende voorzieningen worden aangevraagd. Denk aan:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • Verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs (alleen bij structurele bijzondere omstandigheden)
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering

De aanvraag moet bij DUO worden gedaan, door middel van het formulier ‘Verzoek voorziening hoger onderwijs’. De student moet hiervoor bij zijn studentendecaan of studieadviseur zijn. De studentendecaan beoordeelt of het verzoek kan worden ingediend bij DUO. DUO controleert vervolgens of:

  • het verzoek is ondertekend door de studentendecaan
  • het verzoek is ondertekend door de student
  • er een door de arts ondertekend formulier ‘Medische informatie’ of een
  • door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring bij het verzoek zit, indien van toepassing.

Studenten met een Wajong studieregeling (Nieuwe Wajong) kunnen niet tevens een individuele studietoeslag krijgen. Deze studieregeling wordt namelijk gezien als een voorliggende voorziening. Op grond van artikel 15 lid 1 van de Participatiewet kan iemand geen individuele studietoeslag krijgen als er beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening.

Zie voor een overzicht van alle mogelijkheden onze flyer.

Er zijn fondsen ten behoeve van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het algemeen bijvoorbeeld het K.F. Heinfonds (website: www.kfhein.nl). Daarnaast zijn er fondsen gericht op mensen met een specifieke handicap of chronische ziekte, bijvoorbeeld het Beatrixfonds voor spierziekten (website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl) en de landelijke stichting voor blinden en slechtzienden (website: www.lsbs.nl). Op internet kun je gericht zoeken naar fondsen voor specifieke handicaps.

Heb je geen recht op een Wajonguitkering, wil je studeren en kun je door je beperking naast je studie niet werken? Dan kan je misschien een individuele studietoeslag (IST) krijgen. Dit is onderdeel van de Participatiewet. IST is een financiële compensatie voor studenten met een medische functiebeperking die hun opleiding lastig kunnen combineren met een bijbaan. Ben je student en heb je een medische functiebeperking? En ben je naast je studie niet in staat om te werken? Dan heb je wellicht recht op IST. De gemeente waar je staat ingeschreven, kan je hierover informeren. Gemeenten kunnen jou IST verlenen als je voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet.

De hoogte van de studietoeslag is per gemeente verschillend. Naar verwachting wordt het normbedrag in 2021/2022 aangepast. Dit is afhankelijk van wanneer de Tweede Kamer het Wetsvoorstel behandelt en agendeert. Als de Tweede Kamer instemt, wordt het normbedrag maximaal €300 per maand en in alle gemeenten gelijk getrokken.

Tip:

Studenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het profileringsfonds van de instelling waar ze staan ingeschreven als ze studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. In het studentenstatuut van de onderwijsinstelling staat informatie over aan welke voorwaarden studenten moeten voldoen.

Vanaf 1 september 2017 geldt het levenlanglerenkrediet ook voor het hoger onderwijs. Dit krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Per jaar kan maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld worden geleend.

Als een student onder het nieuwe stelsel valt, is er bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden nog steeds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 12 maanden extra beurs. Dit wordt toegekend in de vorm een jaar extra studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs.

Studiepunten kunnen niet zomaar komen te vervallen. Alleen als er sprake is van sterk verouderde kennis/vaardigheden is dit mogelijk.

Check de website Onbelemmerdstuderen.nl Hier vind je alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.