Toegankelijk toetsen en examineren

Soms zijn bepaalde toetsvormen voor studenten met een ondersteuningsvraag niet geschikt: bijvoorbeeld een dove student die geen luistertoets kan maken. Alternatieve routes zijn dan geboden. De uitdaging voor instellingen ligt in het bieden van alternatieven waarbij de student aan dezelfde eindkwalificaties voldoet.

Waarom toegankelijk toetsen?

Het doel van de campagne ‘Toegankelijk toetsen: ruimer denken kan, mag en moet!’ is het creëren van bewustzijn bij onderwijsinstellingen en het aanzetten tot actie. Bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. De campagne is zowel gericht op management en examencommissies als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs. Kortom: op de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.

In de video Toegankelijk toetsen: ruimer denken kan, mag en moet! vertellen onderwijsinspectie, NVAO, professionals van onderwijsinstellingen en een student met een beperking over hoe zij aankijken tegen toegankelijk toetsen en examineren. Wat zijn bijvoorbeeld de dilemma’s en wat gaat nog niet goed? Welke kansen moeten we benutten en wat zijn succesfactoren? Het artikel ‘Aan de slag met de motie – Geef toegankelijk toetsen de ruimte’ van de landelijke werkgroep Toegankelijk Toetsen en Examineren over hun zoektocht naar alternatieve toetsvormen.

Planmatig werken aan toegankelijk toetsen en examineren

Om examencommissies te ondersteunen heeft ECIO samen met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten een  voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies opgesteld. In dit document is naast het vastleggen van cijfers ook aandacht voor het benoemen van trends, doelen en vervolgacties. Het is een hulpmiddel voor examencommissies om planmatig te werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering. Bekijk ook de matrix Competenties en vormen van examinering.

FlexScan: waar sta je, waar wil je naartoe?

Wil je aan de slag met toegankelijk toetsen maar weet je niet waar je moet beginnen? De FlexScan van CINOP/ECIO is ontwikkeld op basis van het onderzoek van de commissie Maatstaf en helpt onderwijsinstellingen te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De FlexScan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs, waaronder toetsing en validering.

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering is ECIO het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO gestart. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk. Jaarlijks zijn er drie bijeenkomsten.