Inclusieve stages en duurzaam naar werk

Initiatieven voor professionals vanuit onderwijs en arbeidsmarkt én studenten/afgestudeerden met een ondersteuningsvraag

ECIO ondersteunt professionals uit onderwijs, overheid arbeidsmarkt bij het vormgeven van passende stages en duurzame arbeidsmarkttoeleiding. Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren helaas vaak belemmeringen bij stages en bij de voorbereiding en overgang naar de arbeidsmarkt. Ben je werkzaam in het onderwijs, de overheid, de arbeidsmarkt of (afgestudeerd) student met een functiebeperking? Bekijk de mogelijkheden en sluit ook aan! Met jouw betrokkenheid kunnen we nog meer vooruitgang boeken.

Aanpak voor inclusieve stages en duurzame arbeidsmarkttoeleiding

Als inclusieaanjager werken we samen met onze partners aan het inventariseren van knelpunten en oplossingen die je helpen bij het uitvoeren van (je) taken en verantwoordelijkheden. We zorgen voor kennisdeling met netwerken, bijeenkomsten en projecten. Met ons grote netwerk zorgen we voor het verbinden van stakeholders, zowel regionaal, nationaal als over de grenzen heen. Studenten kunnen aansluiten bij initiatieven om het werkveld te verkennen, hun theorie in de praktijk te brengen en inzicht krijgen in hun eigen kwaliteiten en tekortkomingen; ervaringen die van grote waarde zijn voor een succesvolle studie en verdere loopbaan. Dit doen we met verschillende initiatieven voor diverse doelgroepen, ondersteund met handreikingen en inspirerende voorbeelden. Een aanpak met impact.

Doelgroepen

Met onze activiteiten richten we ons op onderwijsprofessionals (decanen, studieloopbaanbegeleiders, HR-functionarissen, docenten); inclusie en diversiteitsaanjagers; werkgevers en werknemers van bedrijven, UWV en leerloketten; studenten met een ondersteuningsvraag en anderen die willen bijdragen aan inclusieve stages en duurzame arbeidsmarkttoeleiding.

Ondersteuningsmogelijkheden

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor de aanpak van inclusieve stages en duurzame arbeidstoeleiding. Sluit waar mogelijk ook aan en laat je inspireren met hands-on-aanpakken en quick wins voor directe toepassing!

Recht op gelijke behandeling van studenten met een functiebeperking

Sinds 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om aanpassingen voor studenten met een beperking te realiseren. Bijvoorbeeld aangepast digitaal toegankelijk studiemateriaal, rolstoeltoegankelijke leslokalen en extra tijd voor examens. Wanneer een gevraagde aanpassing technisch moeilijk uitvoerbaar is of de kosten te hoog zijn, kan de onderwijsinstelling de aanpassing weigeren. In de wet heet dat dan onevenredig belastend. De onderwijsinstelling moet in dat geval wel onderzoeken of een andere aanpassing doeltreffend kan zijn. De verplichting om aanpassingen te verrichten geldt ook voor stages. Zo zal de onderwijsinstelling moeten onderzoeken of de student ook op een andere manier aan de stageverplichting kan voldoen. Het stagebedrijf en de onderwijsinstelling zullen dan overleggen wat de mogelijkheden zijn.