Thema’s inclusief onderwijs

ECIO is actief op relevante thema’s die bijdragen aan het vergroten en borging van inclusief onderwijs. De keuzes van deze thema’s en activiteiten zijn gebaseerd op gesprekken met diverse stakeholders, zoals landelijke netwerken met onder andere studenten en docenten, en een behoeftepeiling onder onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs. Daarbij laat ECIO zich leiden door het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, relevante maatstafthema’s en de gemaakte afspraken met de bestuurders en OCW. Met de activiteiten bouwt ECIO tevens voort op de initiatieven van voorgaande jaren om verduurzaming van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs vanuit een inclusieve benadering te kunnen realiseren.

Thema’s inclusief onderwijs

Met onze dienstverlening focussen we op de volgende thema’s:

De activiteiten zijn gerelateerd aan een of meerdere fasen van het studieproces

Instroom studenten in onderwijs

Studenten met een ondersteuningsvraag moeten zonder belemmering kunnen instromen in het hoger onderwijs. Hiermee bedoelen we dat studenten met ondersteuningsvraag zich goed oriënteren, een passende studiekeuze maken, de selectie- en studiekeuzecheck-procedure (SKC) goed kunnen doorlopen, hun ondersteuningsvraag tijdig melden en goed landen op de opleiding. Dit vraagt om heldere en toegankelijke informatievoorziening, een zachte landing met een doordacht programma en goede begeleiding wanneer de student start met zijn studie. Het is belangrijk dat studenten met een ondersteuningsvraag zich welkom voelen en deel kunnen uitmaken van de gemeenschap van de onderwijsinstelling. Aandacht voor studentenwelzijn en het belang van inclusiviteit staat hierbij voorop. Denk aan handvatten waarmee deze studenten hun weerbaarheid kunnen vergroten, zelfontplooiing en ondersteuning krijgen om met veerkracht te kunnen studeren en een (studenten)leven kunnen leiden.

Doorstroom studenten in onderwijs

Eenmaal gestart met de studie blijft een goede informatievoorziening van belang, zodat de studenten met een ondersteuningsvraag de informatie rondom extra begeleiding en voorzieningen, die hen tijdens de studie ondersteunen, kunnen vinden én benutten. Dit scoort al jaren laag in de NSE. Een digitaal en fysiek toegankelijke leeromgeving, waaronder de websites en intranet, maakt voor deze studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren en hun studie op tijd te kunnen afronden. Ook flexibele leerroutes, UDL, toegankelijk hybride onderwijs en toegankelijke toetsen en examens zijn hier debet aan. Van belang hierbij is dat alle professionals voldoende worden toegerust en hierin ondersteund worden door een goed professionaliseringsaanbod en actieve kennisdeling. Het is belangrijk dat kwaliteitszorg en borging, met het doorlopen van de PDA-cyclus, nadrukkelijk onderdeel is van (implementatie van) beleid. Dit draagt bij aan het studiesucces en dus ook het studierendement voor studeren met een ondersteuningsvraag. Dit kan alleen met actieve betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Een goede ontwikkeling is dat studenten met een ondersteuningsvraag steeds meer in beeld zijn bij studentenplatforms van de onderwijsinstellingen. Ze krijgen een grotere rol in de medezeggenschap. Voor een toegankelijk inclusief studieklimaat en studentenwelzijn is ook ondersteuning van de onderwijsinstellingen bij het duurzaam vormgeven van studentenparticipatie en medezeggenschap van belang. Kortom: aandacht voor digitaliseren, socialiseren en flexibiliseren.

Uitstroom studenten naar arbeidsmarkt

Studenten met een ondersteuningsvraag hebben vaak begeleiding nodig bij de stap naar stage en werk. Enerzijds omdat zij het vaak lastig vinden om hun ondersteuningsvraag kenbaar te maken. Ze zijn vaak bang dat ze door het (stage)bedrijf niet geaccepteerd worden. Anderzijds hebben bedrijven nog steeds moeite om de persoon achter de ondersteuningsvraag te zien en bieden zij soms beperkte ondersteuning aan. Hierdoor verlaten studenten met een ondersteuningsvraag dikwijls het onderwijs zonder diploma en studeren zij vaker af zonder (relevante) stage of andere werkervaring. Een goede informatievoorziening en begeleiding biedt perspectief voor zowel studenten met een ondersteuningsvraag als werkgevers.