De ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Ook financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten. Elke student heeft recht op de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om succesvol een studie te kunnen starten, te volgen en af te ronden. Dit vraagt om aanpassingen van onderwijsprofessionals, de inrichting van het onderwijs, gebouwen en voorzieningen. ECIO ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld met advies op maat, het faciliteren van netwerken, trainingen, onderzoek en het delen van handreikingen.

Lees/bekijk ook:

Verschillende activiteiten die we voor het hoger onderwijs initiëren zetten we hieronder uiteen:

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten. De volgende ambities staan daarbij centraal:

  • Aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat
  • Volledige en laagdrempelige informatievoorziening
  • Intensivering financiële ondersteuning
  • Instelling specifieke organisatie van de zorg voor studentenwelzijn
  • Continue aandacht voor bekwaamheid.

Online samenwerken rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Sluit ook aan bij de besloten LinkedIn-groep ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ voor kennisdeling, het bespreken van knelpunten en het samenwerken met gelijkgestemden.

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn

De landelijke Kennisbank Studentenwelzijn vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel: een internationaal raamwerk voor de inbedding van mentaal welzijn in het onderwijs. De initiatieven zijn gecategoriseerd op thema, bijvoorbeeld beleid en preventie. Daarnaast is het mogelijk om te filteren op inhoudelijke onderwerpen zoals: psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTQIA2S+ en financiële problemen. Tot slot is het mogelijk om de items te categoriseren op het soort initiatief. Hiermee kan je specifiek op zoek naar een overzicht in beschikbare onderzoeken, handreikingen of (internationale) praktijkvoorbeelden.

Advies op maat

Gerelateerde items