Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

16 december 2019

Merkbaar minder drempels in het leven van mensen met een beperking, dat is het doel dat het kabinet met het programma Onbeperkt Meedoen nastreeft. Het programma bevat de kabinetsbrede ambitie en doelstelling voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het ministerie van VWS heeft als coördinerend departement in samenwerking met alle deelnemende partijen een eerste voortgangsrapportage opgesteld. De rapportage bevat een greep uit bestaande initiatieven, inspirerende projecten en maatregelen uit de periode 2018 – 2019. Ook ECIO heeft een rol in dit programma.

Verkenning inclusiever onderwijs

Minister Van Engelshoven van OCW heeft de werkgroep Studentenwelzijn ingesteld, waaraan de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten deelnemen, evenals de studentenbonden ISO en LSVb, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en de Universiteit voor Humanistiek. Op 25 oktober 2018 hebben de leden van de werkgroep een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn ondertekend. Deze bevat de volgende ambities: aandacht voor inclusief studieklimaat, volledige en laagdrempelige voorziening, intensivering van financiële ondersteuning, instelling van specifieke organisatie, en continue aandacht voor bekwaamheid van medewerkers op instellingen.OCW heeft ECIO extra subsidie gegeven, naast de gebruikelijke instellingssubsidie. Hiermee is onder andere het  Landelijke Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs opgezet, waarin universiteiten en hogescholen onderling kennis kunnen uitwisselen en knelpunten kunnen aankaarten.

Lees ook de Kamerbrief over de eerste voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen!

 

Download