Inclusief op stage | tips voor onderwijsprofessionals

Ondersteuning van studenten met een ondersteuningsvraag voor en tijdens de stage

Inclusief op stage professionals

03 november 2021

Belemmering tijdens stages

Voor studenten met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking kan het lastig zijn om een geschikte stageplek te vinden. Ook kunnen ze tijdens de stage belemmering ervaren. De meest voorkomende knelpunten zijn de zware werkbelasting, de lange werkdag en werkweek en de reis/reistijd van en naar de stageplaats. Dit kan voor stress, vermoeidheid en angstgevoelens zorgen bij de studenten. Binnen de opleiding zijn voor de meeste studenten met een ondersteuningsvraag hiervoor de nodige voorzieningen getroffen en wordt ondersteund waar nodig.

Wanneer deze studenten op stage gaan, vallen deze zekerheden vaak weg. Als decaan, stage- of loopbaanbegeleider begint hier het werk. We geven je hierbij enkele tips om deze studenten, die op stage gaan, ter ondersteunen.

In dit artikel belichten we de volgende topics:

Belang van stages voor studenten met een ondersteuningsvraag

Stages vormen een essentieel onderdeel van de studie. Met stages doen de studenten werkervaring op, krijgen ze een beeld van hun toekomst als werkende en kan het bovendien een eerste baan opleveren na het afstuderen. Voor deze studenten is een stage bovendien dé manier om de eigen belastbaarheid te ontdekken. Voor hun loopbaankansen is dat van groot belang.

Ondanks de belemmeringen slaagt het gros van de studenten met een ondersteuningsvraag erin de stage met succes af te ronden. Zij weten zelf of samen met anderen oplossingen te vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen. Zij hebben baat bij extra hulp vanuit de opleiding en de mogelijkheid om flexibel te werken of langer over de stage te mogen doen.

Tips | voorbereiding van stages voor studenten met een ondersteuningsvraag

 • Bespreek met de studenten wat zij nodig hebben om hun stage goed te kunnen doen en welke ondersteuning jij kan bieden.
 • Sta open voor het gesprek. Denk niet te snel dat studenten niet gemotiveerd zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij aangeven dat zij geen 30 uur per week stage kunnen lopen. Een milde houding is dan ook, zeker in eerste instantie, aan te raden.
 • Houd de studenten in het oog. Vaak willen ze niemand tot last zijn en willen dezelfde behandeling als ieder ander. Kijk naar de specifieke situatie van de studenten en wat hun mogelijkheden Probeer studenten het gevoel te geven dat zij zelf grip op de zaak kunnen krijgen en dat je hen daarbij wilt ondersteunen.
 • Wees, naast het tonen van begrip, eerlijk over de mogelijkheden die er zijn. Is iets niet haalbaar? Ga hierover met de student in gesprek en wees daar eerlijk over.
 • Zorg dat je weet wie waarvoor binnen de instelling verantwoordelijk is rondom voorzieningen en begeleiding, naar wie je eventueel kan doorverwijzen. En dat je op de hoogte bent van mogelijkheden voor doorverwijzing naar organisaties voor specifieke ondersteuning, buiten de school.
 • Sommige aandoeningen vragen om praktische aanpassingen/voorzieningen. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, het aanvragen van hulpmiddelen of speciaal vervoer. Hiervoor zijn verschillende vergoedingen Deze kunnen studenten aanvragen bij het UWV. Houd er rekening mee dat het aanvragen van voorzieningen weken tot maanden kan duren. Meer tips vinden studenten op onbelemmerdstuderen.nl.
 • Leg de aanpassingen voor de studenten vast, bij voorkeur in de stageovereenkomst. Zorg er ook voor dat de afspraken over beoordeling van de stagedoelen of stage-opdracht op papier staan. Ook eventuele beloftes over bijvoorbeeld het rekeninghouden met bepaalde belemmeringen horen thuis in het stagecontract.
 • Heeft de opleiding een poule met inclusieve bedrijven? Ga bij de opleiding (stagebureau/ careercenter) na welke stageplaatsen er beschikbaar zijn en wat de ervaringen zijn van studenten met een ondersteuningsvraag die eerder op stage zijn geweest.
 • Wijs studenten op stagebedrijven met een diversiteitsbeleid. Bijvoorbeeld Shell, ING, Albert Heijn, Rabobank, Google, Microsoft, DOW en L’Oréal. Ook MKB-bedrijven die aangesloten zijn bij De Normaalste Zaak maken werk van inclusief ondernemen. De student kan hier zelf naar informeren. Op onbelemmerdstuderen.nl vind je ook organisaties die inclusieve stages aanbieden.
 • Voor studenten met een ondersteuningsvraag is het vaak moeilijk om te bepalen hoe, of en wanneer ze moeten vertellen over hun ondersteuningsbehoefte. Dit is echter situatie- en persoonsafhankelijk. Bijvoorbeeld rolstoelgebonden studenten moeten bij het bedrijf informeren over de toegankelijkheid. Over het algemeen wordt afgeraden om in de sollicitatiebrief al in te gaan op de ondersteuningsvraag, zodat zij niet bij voorbaat afgewezen worden. Tijdens het sollicitatiegesprek kan de ondersteuningsvraag beter worden toegelicht met kansen en mogelijkheden. Meer begrip bij de werkgever zorgt vaak voor meer flexibiliteit. Op onbelemmerdstuderen.nl vinden studenten hierover tips.
 • Bespreek met de studenten welke gevoelige informatie gedeeld mag worden met het stagebedrijf. Houd daarbij rekening met de regels van de Europese privacywetgeving. Dit geldt ook voor communicatie binnen de onderwijsinstelling. Expliciete toestemming van studenten is hierbij nodig.

Tips | begeleiding tijdens de stage van studenten met een ondersteuningsvraag

Voor de begeleiding van een stagiair met een ondersteuningsvraag geldt hetzelfde als bij andere studenten: maak goede afspraken voordat de stage begint. Spreek af wanneer en hoe vaak er contact is en leg ook zelf contact met het stagebedrijf, om zo de lijnen kort te houden.

Het kan drempelverlagend werken voor de communicatie om al vóór het begin van de stage langs te gaan bij de werkgever. Zo kun je ook meteen de verwachtingen op elkaar afstemmen.

 • Laat duidelijk merken dat studenten altijd bij je terecht kunnen als er vragen zijn of tussentijds problemen zich voordoen.
 • Plan extra tijd in voor gesprekken, omdat er meer aandachts- of knelpunten kunnen zijn dan bij studenten zonder ondersteuningsvraag.
 • Vraag regelmatig aan de studenten hoe het gaat met hun belastbaarheid.
 • Raadpleeg de vastgelegde afspraken binnen je eigen onderwijsinstelling en de wet- en regelgeving. Zoals de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de Wet Gelijke Behandeling (WGB- H/CZ) of de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
 • Blijf denken in mogelijkheden wanneer studenten een stageopdracht niet conform de gestelde eisen uitgevoerd kan worden. Uiteindelijk is het behalen van de stagedoelen en competenties het uitgangspunt. Gebruik de mogelijkheden waarmee zij dit op een andere manier kunnen Denk bijvoorbeeld aan:
  • Het inzetten van een doventolk als de student een presentatie moet geven over zijn stage.
  • Het door een ander laten uitschrijven van het stageverslag of gebruikmaken van een spraakprogramma bij dyslexie.
  • Het flexibeler omgaan met deadlines bij chronische vermoeidheid.