Handreiking | bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

24 maart 2020

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voor deze groepen is het risico dat zij in het mbo vastlopen of uitvallen twee keer zo hoog als bij ‘reguliere’ mbo-studenten. Vooral in het eerste jaar is de uitval in het mbo groot. Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang.

Zowel v(s)o-scholen als mbo-instellingen kunnen maatregelen nemen om uitval tijdens of na de overgang naar het mbo te voorkomen en een doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn te realiseren voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de RMC-regio, het VSV-overleg en het OOGO, kunnen hiervoor  afspraken maken en acties ondernemen. Deze publicatie geeft de betrokken partijen daarvoor handreikingen en praktische tips en illustreert deze met goede praktijken.

De publicatie is tot stand gekomen middels een samenwerking van Steunpunt Passend Onderwijs, VO Raad, PO Raad, het Nederlands Jeugdinstituut, MBO Raad, Expertisepunt LOB, NVSNVL, Landelijke Expertisecentrum Speciaal onderwijs, Sectorraad Praktijkonderwijs, ECBO, De Onderwijsspecialisten en ECIO.

Succesvolle overgang van vo en mbo naar het ho

Voor vo- en mbo-professionals ontwikkelde ECIO eerder ook handreikingen die helpen bij te dragen aan een succesvolle overgang van vo en mbo naar het ho.

  • Download hier de handreiking bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • Download hier de handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo.

Mbotoegankelijk

Ben je op zoek naar alle informatie op 1 plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag? Neem een kijkje op mbotoegankelijk.nl

Download