Contactpersonen onderwijsinstellingen

studeren met een functiebeperking

Studenten

12 november 2019

Veel studenten hebben in meer of mindere mate een functiebeperking. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of zintuiglijke handicap (bijvoorbeeld dwarslaesie, gehoorproblemen etc.) of van een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, ziekte van Crohn etc.). Veel vaker zijn dyslexie, autisme en psychische problemen zoals depressie de oorzaak van functiebeperkingen.

Meer dan de helft van deze studenten heeft daadwerkelijk last van de functiebeperking bij het volgen van een opleiding. Veel van deze belemmeringen kunnen op een relatief simpele manier worden weggenomen. In de afgelopen jaren is door onderwijsinstellingen veel geïnvesteerd in het toegankelijk maken van gebouwen. Maar ook op het gebied van aanpassingen van het studieprogramma gebeurt veel. Voorbeelden zijn: aanpassingen van het rooster, tentamentijdverlenging, flexibele toepassing van inlevertermijnen voor werkstukken en papers.

Contactpersonen onderwijsinstellingen voor studeren met een functiebeperking

Vrijwel altijd is er sprake van ‘maatwerkoplossingen’. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat je als student kenbaar maakt dat je extra ondersteuning nodig hebt. En dat houdt dus in dat je je op tijd, liefst al vóórdat je met je opleiding begint, moet melden. Op alle instellingen zijn medewerkers aangesteld, meestal de studentendecaan, die je hierbij kunnen helpen. Zij staan studenten met een functiebeperking graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag