Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

07 april 2020

De beleidsscan is ontwikkeld door Expertisecentrum inclusief onderwijs en richt zich op de hogescholen en universiteiten. Je bepaalt zelf wie deze scan gaat invullen. Dit kunnen zijn leden van het College van Bestuur, studentendecanen, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals of studenten+, die zicht hebben op de uitvoering van het beleid voor studenten+ met een ondersteuningsvraag.

Beleidsscan voor het beter ondersteunen van studenten met een ondersteuningsvraag

Van alle studenten in het hoger onderwijs geeft 30% aan een beperking te hebben, zo blijkt uit landelijk onderzoek.[1] Tien procent van deze groep studenten ervaart studiebelemmeringen als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme, een chronische ziekte of psychische problematiek. Deze studenten besteden weliswaar meer tijd aan hun studie, maar halen daar niet hetzelfde resultaat uit als hun medestudenten zonder ondersteuningsvraag. Ook de studie-uitval van deze groep studenten is opvallend hoger.

Deze studenten verdienen een extra inspanning in het hoger onderwijs. Daarom voeren hogescholen en universiteiten beleid uit om deze groep extra te ondersteunen. In welk stadium bevindt het beleid van uw opleiding of instelling zich? En hoe kunt u hier doelgerichter aan verder werken? Bepaal dat aan de hand van deze beleidsscan ‘studeren met een ondersteuningsvraag’.

 

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten met een ondersteuningsvraag. Studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

[1] Studeren met een functiebeperking 2012, ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW

Gerelateerde items

Professionaliseringsslag digitaal toegankelijk onderwijs | Hogeschool Utrecht

Studieproces in kaart met student journey | Hogeschool Utrecht

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs