Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

twee personen met koffie op tafel, paars kader met titel er tussein
Recht op aanpassingen

17 juni 2019

Marjolein Büscher-Touwen en Linda Schlundt Bodien van ECIO schreven een artikel over toegankelijk toetsen in het blad Examens. Dit in het kader van de campagne ‘Toegankelijk Toetsen: ruimer denken, kan, mag en moet!’. Het doel van deze campagne is het creëren van bewustzijn en het aanzetten tot actie bij onderwijsinstellingen rondom de toegankelijkheid van toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking. Uiteraard op zo’n manier dat de kwaliteit en validiteit gewaarborgd zijn. In toenemende mate dienen studenten (in het hoger onderwijs) verzoeken in voor aangepaste toetsing. De examencommissie maken bij dergelijke verzoeken een afweging op basis van een aantal vragen:

  • Worden met de aangepaste toets dezelfde competenties getoetst als met de oorspronkelijke toets en komt men tot hetzelfde oordeel?
  • Is de gevraagde aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  • Vormt de aanpassing een onevenredige belasting voor de instelling?

Heldere ijkpunten zou je zeggen. Toch leert de praktijk dat veel examencommissies huiverig zijn voor het toekennen van dergelijke verzoeken. Dat is jammer en soms zelfs onnodig of in strijd met het wettelijk kader. In het artikel ‘Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking‘ (verschenen in het blad Examens in mei 2019) worden voorbeelden gegeven van toegankelijk toetsen. De auteurs pleiten voor een menu waarmee studenten zelf kunnen kiezen op welke manier ze getoetst willen worden.

Netwerk toegankelijk toetsen en examineren

Onderwijsprofessionals kunnen zich aansluiten bij Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo om samen na te denken over en te werken aan examinering die echt voor iedereen toegankelijk is.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?