Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

17 mei 2019

In april 2019 verscheen het artikel ‘Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag Onderwijs op basis van leeruitkomsten’ in het blad HO Management. Sara Struik (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Judith Jansen en Marjolein Büscher-Touwen (beide van ECIO, onderdeel van CINOP) gaan aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk in op de vraag hoe flexibilisering van onderwijs op basis van leeruitkomsten kan leiden tot eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Studenten met een ondersteuningsvraag worden (soms) benadeeld door de vaste vormgeving en organisatie van onderwijs en toetsing. Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten biedt de mogelijkheid tot personalisering van het leerproces en toetsing, waardoor ook deze studenten een eerlijke kans krijgen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om een diploma te behalen. Zo kunnen ze hun talenten laten zien en succesvol afstuderen. Dit draagt ook bij aan de inspanningen van instellingen om studiesucces te bevorderen en hiermee te voldoen aan de kwaliteitsafspraken. De formulering van leerwegonafhankelijke leeruitkomsten is een goede basis voor flexibilisering. De kwaliteit van het onderwijs en de beoordeling blijven hierbij overeind.

Wat zijn leeruitkomsten?

Een leeruitkomst is een omschrijving van datgene wat een student dient te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afloop van een leertraject. Het gaat om de inhoud en het niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die vereist zijn om een aantal studiepunten te halen. ‘De output’ of het resultaat staat vast en is leidend, de leerweg en de bewijslast die een student aanlevert om te bewijzen dat hij/zij de leeruitkomsten beheerst, kunnen flexibel zijn.

FlexScan

CINOP heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de FlexScan Deeltijd ontwikkeld: een instrument dat helpt de ambities en de huidige situatie in kaart te brengen als het gaat om flexibel deeltijdonderwijs gebaseerd op leeruitkomsten.

Drie aspecten centraal

Op welke manier kunnen flexibilisering en werken op basis van leeruitkomsten studenten met een ondersteuningsvraag helpen? In het artikel bespreken de auteurs de mogelijkheden met betrekking tot:
1) De onderwijsleeromgeving: het curriculum
2) De professionals
3) Toetsing en validering.

Conclusie

Op basis van onderzoek en praktijkvoorbeelden concluderen de auteurs het volgende.
Als de leeruitkomsten leidend zijn, zal dat tot meer studiesucces en minder uitval van studenten met een ondersteuningsvraag tot gevolg hebben. Zij krijgen een eerlijke kans om zich te ontwikkelen en aan te tonen dat ze aan de leerdoelen voldoen. Dit bevordert de inclusie binnen de onderwijsinstelling.

Download

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?