10 voor passend onderwijs

06 april 2017

Op 1 augustus 2014 is bij wet het passend onderwijs ingevoerd. Deze wet geldt niet voor het hoger onderwijs. Effecten zijn er echter wel. Denk aan gewijzigde verwachtingen ten aanzien van ondersteuning bij instromende studenten en toename van instromers met een ondersteuningsvraag (al of niet ondersteund door een diagnose).
Ook de wetgeving in het sociale domein en in de zorg is aangepast (WMO, Jeugdwet, Participatiewet). Overkoepelend doel is verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning dichter bij de burgers te leggen en de samenwerking tussen hulpen zorgverlenende instanties, onderwijsinstellingen en lagere overheden te bevorderen.

Is het hoger onderwijs voorbereid op de effecten die passend onderwijs in de nabije toekomst zal hebben? Deze vraag vormde de aanleiding voor Expertisecentrum Inclusief Onderwijs om in 2016-2017 een project uit te voeren onder de titel ‘Passend onderwijs, wel of geen diagnose vereist?’ Deze uitgave bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samengevat in 10 aandachtspunten. Ook de projectrapportage over literatuurstudie, interviews en studiebijeenkomst vindt je in deze uitgave. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, ook zonder dat een medische verklaring wordt overlegd. En zo werken aan structurele verbetering van de toegankelijkheid van het onderwijs.

Download

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?