Over ECIO

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs bouwt aan inclusief onderwijs op tactisch, operationeel en strategisch niveau voor verdere professionalisering en verduurzaming van inclusief onderwijs en het versterken van het zelfvertrouwen van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijs dat ontworpen is op basis van de behoefte van de student. Voor iedereen: leren zonder belemmering. Dit doen we met:

 • verduurzamen van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs vanuit een inclusieve benadering.
  • We ondersteunen onderwijsinstellingen met informatievoorziening en voorlichting; beleidsontwikkeling, – implementatie en borging; deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals rondom alle thema’s van de student journey.
 • verbinden van instellingen in onderwijs en arbeidsmarkt om samen voort te bouwen op kennis en expertise, nationaal en internationaal.
  • We faciliteren landelijke en regionale netwerken en bijeenkomsten om van elkaar te leren van kennis, ervaringen en actuele onderzoeken.
 • versterken van het zelfvertrouwen van studenten met een ondersteuningsvraag, als basis voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid, om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • We informeren studenten in het mbo en hoger onderwijs met handreikingen en tools gericht op studentenwelzijn die hen helpen bij hun studie en de overstap naar de arbeidsmarkt.

Gelijke kansen

Al meer dan 75 jaar zetten we ons, samen met onderwijsinstellingen, in voor studeren zonder belemmeringen. Voor het creëren van bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs, voor gelijke kansen en voor het doorbreken van taboes.

Voorheen: Expertisecentrum handicap + studie

ECIO was tot 2019 Expertisecentrum handicap + studie. Inmiddels richten we ons niet meer alleen op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten. Studenten kunnen ook extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En heel actueel: ook prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.

Financiering

We werken voor het hoger onderwijs met financiering vanuit het ministerie van OCW. Daarnaast voeren we opdrachten uit voor afzonderlijke instellingen in hoger onderwijs en het middelbaar onderwijs.

U kunt het werk van ECIO steunen met een gift aan de stichting. Deze stichting heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling); dit heeft fiscale voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler bij een gift.

U kunt ons werk steunen met een gift aan ‘Stichting Expertisecentrum handicap + studie (NSS)’:

 • IBAN: NL62 RABO 0190 4768 69

Optimale deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt

ECIO is onderdeel van CINOP. CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt: oplossingen met impact. ECIO draagt als expertisecentrum  bij aan leren met impact. We stellen met onze expertise en ervaring onderwijsorganisaties in staat optimale deelname aan onderwijs, en daarmee toetreding tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken. CINOP heeft naast ECIO ook het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) in huis:

 • Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs.
 • Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ontwikkelt en implementeert, samen met diverse partners, innovatieve en praktische oplossingen voor inclusief onderwijs: onderwijs waaraan zoveel mogelijk studenten kunnen deelnemen.

Directie, raad van toezicht en verantwoording

ECIO is het expertisecentrum van Stichting CINOP voor inclusief onderwijs. CINOP is een Stichting zonder winstoogmerk en een maatschappelijke onderneming. Lees meer over de directie en raad van toezicht  en de financiële verantwoording van Stichting CINOP-ecbo.