Ondersteuning bij specifieke hulpvragen inclusief onderwijs 

Studeren zonder beperking 

Inclusief onderwijs vraagt om aanpassingen door onderwijsprofessionals, de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. ECIO helpt je bij het inrichten van inclusiever onderwijs. Op deze pagina vind je handreikingen, tips en initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een functiebeperking of een extra ondersteuningsvraag. Met inclusief onderwijs streven we ernaar dat ook deze studenten zonder belemmering hun studie kunnen starten, volgen en afronden. Op deze website vind je ook informatie over relevante organisaties, onderzoeksresultaten, best practices en tools rondom studentenwelzijn. De informatie wordt met regelmaat geüpdatet.

Studeren met een ondersteuningsvraag

Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

 • Informatie voor mbo- en ho-studenten over ik studeer/ga studeren met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag.
 • FAQ met veelgestelde vragen en antwoorden.
 • Handreiking succesvolle overgang van v(s)o naar mbo met ondersteuningsbehoefte.
 • Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
 • Handreiking doorstroom mbo-studenten naar hbo met ondersteuningsbehoefte.
 • Studieproces in kaart voor onderwijsprofessionals met informatie over verschillende sleutelmomenten tijdens de studie.
 • Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs (video/publicatie)
 • Factsheet voor veelvoorkomende hulpvragen voor onderwijsprofessionals.
 • Dossier ADHD voor inzicht in de belemmeringen van studenten met AD(H)D en oplossingen die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.
 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met AD(H)D. De informatie geeft inzicht in de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie.
 • Animatiefilm over de positieve eigenschappen van AD(H)D.
 • Video over toetsen, niet minder maar anders met ADD. Hoe kun je met ADD, waardoor je snel bent afgeleid, toch goed examen doen?
 • Grow2Work is een community waar doven en slechthorenden ervaringen en tips kunnen uitwisselen rondom toeleiding naar werk.
 • Stichting Hoormij voor advies over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, TOS, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
 • Video: Studeren met een auditieve beperking. Over slechthorende studente Leonie die geneeskunde studeert.
 • Video: Toetsen, niet minder maar anders: Auditieve beperking. Caroline is doof en volgt een studie in een ‘horende omgeving’. Ze vertelt wat ze nodig heeft om toch goed examen te kunnen doen.
 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met autisme.
 • Reader autisme voor zowel studenten als begeleiders met algemene informatie over autisme, praktische adviezen over onder meer de begeleiding van studenten met autisme.
 • Animatiefilm Mind My Mind waarin wordt uitgelegd hoe autisme werkt in je hoofd.
 • Blog waarin een student ervaringen deelt over solliciteren met autisme.
 • Video Studeren met autisme. Over een studente die nog maar kort weet dat ze autisme heeft en hierover vertelt.
 • Video Toetsen, niet minder maar anders: Autisme. Casper is autistisch. Hij vertelt wat hem helpt bij toetsvragen en bij groepsopdrachten.
 • Reader dyslexie met informatie over studenten met dyslexie, die naast problemen met lezen en schrijven ook vaak andere belemmeringen ervaren. Deze reader informeert studentendecanen en studentenbegeleiders over aanpassingen en voorzieningen voor studenten met dyslexie.
 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met dyslexie.
 • Rapport Dyslexieverklaringen verschillen tussen scholen nader bekeken (2019)
 • Informatie over dyslexiehulpmiddelen en hoe je ze optimaal gebruikt. Deze informatie is voor personen met dyslexie, ouders, docenten en dyslexiedeskundigen.
 • Video: Studeren met Lexy. Over een student die samen studeert met Lexy. Zij drukt een stempel op zijn studie. (Deze versie heeft ondertiteling)
 • Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking.
 • Handreiking met praktische tips voor docenten voor toegankelijk en inclusief onderwijs.
 • Dossier dyscalculie: in dit dossier wordt uitgelegd wat dyscalculie precies is en hoe dit kan worden vastgesteld. Daarnaast beschrijft het dossier welke studiebelemmeringen studenten met dyscalculie kunnen ondervinden en de mogelijke oplossingen voor deze problemen.
 • Informatie over dysgrafie: studenten met dysgrafie (ook wel agrafie genoemd bij volwassenen) zijn beperkt in hun vermogen om te schrijven, zonder dat er een cognitieve stoornis heeft. Bij een studenten met dysgrafie is het handschrift onleesbaar of slecht leesbaar. Vaak schrijft de studenten in een langzaam tempo.
 • Animatie: Studeren met een chronische ziekte: over een studente met Epidermolysis Bullosa die haar dag vergelijkt met die van een studente zonder chronische ziekte.
 • Video: Studeren met een fysieke belemmering. Over student Alex die aan het conservatorium studeert.
 • Video: Toetsen, niet minder maar anders: Fysieke beperking. Alex heeft één arm en concentratieproblemen. Hij vertelt hoe hij toch goed examen kan doen. Deze video is onderdeel van een serie filmpjes die is gemaakt in het kader van het project ‘Toetsen, niet minder maar anders’.
 • Video: Toetsen, niet minder maar anders: Fysieke beperking (verlamming). Sam is deels verlamd en vertelt hoe hij toch goed zijn studie kan doen. Deze video is onderdeel van een serie filmpjes die is gemaakt in het kader van het project ‘Toetsen, niet minder maar anders’.
 • Video: Toetsen, niet minder maar anders: Visuele beperking. Elma heeft een visuele beperking en vertelt wat zij nodig heeft om succesvol te kunnen studeren en haar toetsen te kunnen maken.
 • Video: Toetsen, niet minder maar anders: Faalangst. Marlies heeft last van faalangst en vertelt wat zij nodig heeft om succesvol te kunnen studeren en haar toetsen te kunnen maken.
 • Folder Transgender in het onderwijs met informatie voor iedereen in een onderwijsinstelling die betrokken is bij de prestaties en het welzijn van transgender studenten, de studenten zelf, hun studiegenoten en medezeggenschapsraden.
 • GenderDoeboek met handvatten, weetjes en tips om een veilige omgeving te creëren voor ook transgender leerlingen. De focus ligt op het basis- en middelbaar onderwijs maar de brochure is zeker een inspiratiebron voor hoger onderwijsprofessionals.
 • Ontmoetingsapp voor lhbt-jongeren.
 • Handleiding studeren met psychische klachten,
 • Infographic over depressies van het Trimbosinstituut (2016).
 • Handreiking voor mediaprofessionals: Suïcide voorkomen via de media.
 • Ondersteuning voor studenten met psychische klachten bij het maken van de afweging over wat je wel en niet vertelt: Coral 2.0.
 • Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo.

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen naast hun studie niet altijd een bijbaantje nemen. Zeker ook met de coronacrisis zijn de mogelijkheden nog meer beperkt. Studeren met financiële problemen kan ook extra druk met zich meebrengen. ECIO informeert onderwijsinstellingen over financiële wijzigingen, zoals het nieuwsbericht over studeren met Wajong een Factsheet met tips over financieel slim studeren (2020) en kennisdelingssessies voor hoger onderwijsprofessionals rondom financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Gerelateerde items

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl