Studeren met een functiebeperking

leren zonder belemmering

Inclusief onderwijs vraagt om aanpassingen door onderwijsprofessionals, de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. ECIO helpt je bij het inrichten van inclusiever onderwijs. Op deze pagina vind je handreikingen, tips en initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een functiebeperking. Ook vind je een overzicht van relevante organisaties die je wellicht daarbij kan ondersteunen. Met inclusief onderwijs streven we ernaar dat ook deze studenten zonder belemmering hun studie kunnen starten, volgen en afronden.

Algemene ondersteuning bij studeren met een functiebeperking

Voor ervaringsdeskundigen die studeren met een beperking of ondersteuningsvraag is de besloten LinkedIngroep opzet. Via dit platform kunnen zij kennis, ervaringen en actuele ontwikkelingen delen rondom inclusief studeren.

Handreikingen

 • Informatie voor mbo- en ho-studenten over ik studeer/ga studeren met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag.
 • Webpagina ‘instroom’.
 • FAQ met veelgestelde vragen en antwoorden.
 • Checklist informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag
 • Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal: een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector. Een handreiking met aanbevelingen, suggesties, richtlijnen en duidelijke voorbeelden hoe je met en over elkaar communiceert. De vijf kernwaarden veiligheid, respect, toegankelijkheid, inclusie en nieuwsgierigheid staan daarbij als drijfveer en motivatie voor duurzame verandering centraal. De handreiking is ook inspirerend voor het onderwijs. (2020, AHK)
 • Handreiking succesvolle overgang van v(s)o naar mbo met ondersteuningsbehoefte.
 • Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
 • Handreiking doorstroom mbo-studenten naar hbo met ondersteuningsbehoefte.
 • Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies | voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap
 • Studieproces in kaart voor onderwijsprofessionals met informatie over verschillende sleutelmomenten tijdens de studie.
 • Studieproces in kaart voor studenten met informatie over verschillende sleutelmomenten tijdens de studie.
 • Handreiking met tips voor docenten
 • Flyer ‘Goed voor studenten zorgen’
 • Artikel Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?
 • Artikel Toegankelijk toetsen en examineren: ruimer denken: nu vasthouden en doorpakken!
 • Factsheet voor veelvoorkomende hulpvragen voor onderwijsprofessionals.
 • Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking. (LSVB, ECIO, ISO)
 • Handreiking met praktische tips voor docenten voor toegankelijk en inclusief onderwijs. (ECIO)
 • Jaarrapport Studeren met een functiebeperking (ECIO) (2018)

Inspiratie

 • Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs (video/publicatie)
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

ECIO ondersteunt je bij het vormgeven van passende stages en duurzame arbeidsmarkttoeleiding. Bekijk de mogelijkheden en laat je inspireren:

Specifieke ondersteuning bij studeren met een functiebeperking

Handreikingen

 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met AD(H)D. De informatie geeft inzicht in de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie. (ECIO, 2021).
 • Dossier ADHD voor inzicht in de belemmeringen van studenten met AD(H)D en oplossingen die direct toepasbaar zijn in het onderwijs. (ECIO, 2012).
 • Tips en informatie over overprikkeling bij een hersenaandoening.
 • Handreiking | Tips voor volwassenen met ADHD (MIND)

Inspiratie

 • Video over toetsen, niet minder maar anders met ADD. Hoe kun je met ADD, waardoor je snel bent afgeleid, toch goed examen doen?
 • Dynamika Podcasts: Luister naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. (www.geniaaloprechts.nl)
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met AD(H)D mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • AD(H)D, dyslexie en dyscalculie, vereniging Impuls & woordblind.
 • De coaches van AKM KunstMaat zijn gespecialiseerd in begeleiding voor het kunstonderwijs bij persoonlijke of psychologische problemen. Ze hebben een brede ervaring met vormen van ASS, AD(H)D, depressie en persoonlijkheidsstoornissen, maar ze zijn ook thuis in persoonlijke en studieproblemen. Een kunstcoach helpt je om meer grip te krijgen op je studie in de kunsten.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.

Inspiratie

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met auditieve beperkingen mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • FODOK, voor iedereen die geïnteresseerd is in kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking
 • Stichting Hoormij voor advies over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, TOS, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
 • Dovenschap is een vereniging die belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers behartigt. Daarnaast bewaken zij het cultureel een taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • HandicapNL ondersteunt organisaties en projecten die mensen met een beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Ook steunen ze projecten die familie en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten.
 • Ieder(in) is een organisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte waar veel organisaties bij zijn aangesloten. Zij behartigen belangen, ondersteunen en informeren.
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Stichting Accessibility zet zich in voor betere toegankelijkheid van digitale middelen, zoals websites of apps, voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking, of voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Handreikingen

Inspiratie

 • Animatiefilm Mind My Mind waarin wordt uitgelegd hoe autisme werkt in je hoofd.
 • Blog waarin een student ervaringen deelt over solliciteren met autisme.
 • Video Studeren met autisme. Over een studente die nog maar kort weet dat ze autisme heeft en hierover vertelt.
 • Video Toetsen, niet minder maar anders: Casper heeft autisme en vertelt wat hem helpt bij toetsvragen en bij groepsopdrachten.
 • Dynamika Podcasts: Luister naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. (www.geniaaloprechts.nl)
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met autisme mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

Kennisinstituten, platforms, koepelorganisaties en verenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • Autisme Punt voor begeleiding, reïntegratie, job-coaching, behandeling en begeleid wonen.
 • Jados biedt gespecialiseerde begeleiding aan studenten met autisme.
 • Villa Abel: biedt studie- en woonbegeleiding aan studenten met autisme in het hoger onderwijs in Leiden en omgeving.
 • Leo Kannerhuis voor ondersteuning bij diagnose autisme met daarnaast mogelijk andere psychiatrische- of gedragsproblemen waarvoor specialistische GGZ-behandeling is aangewezen.
 • Basten trainingen voor ondersteuning bij overgang van middelbare school naar een nieuwe beroepsopleiding.
 • Autisme Academie voor trainingen rondom autisme & communicatie; autisme & overprikkeling; stress; trauma & hechting.
 • Autiroze Van, voor en door LHBTI+ met autisme.
 • De coaches van AKM KunstMaat zijn gespecialiseerd in begeleiding voor het kunstonderwijs bij persoonlijke of psychologische problemen. Ze hebben een brede ervaring met vormen van ASS, AD(H)D, depressie en persoonlijkheidsstoornissen, maar ze zijn ook thuis in persoonlijke en studieproblemen. Een kunstcoach helpt je om meer grip te krijgen op je studie in de kunsten.
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Stichting Accessibility zet zich in voor betere toegankelijkheid van digitale middelen, zoals websites of apps, voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking, of voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Organisaties voor belangenbehartiging van jongeren:

 • Arnhem Student Point | ASP is een ontmoetingspunt voor studenten van alle universiteiten van Arnhem met verschillende culturen, achtergronden en richtingen. ASP wil persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen.
 • DSIS-DRUSTVO is een studentenvereniging (Sloveense Associatie) voor studenten met een beperking, opgericht om de rechten en belangen van studenten met een ondersteuningsvraag in het voortgezet en hoger onderwijs te promoten en om verschillende ondersteuning en activiteiten aan te bieden voor zelfstandig leven, studeren, werken en sociaal leven.
 • Generation Why helpt leerlingen meer grip te krijgen op hun schoolprestaties. Door hen te leren zichzelf te motiveren, door samen concrete (leer)doelen te stellen, door hen te leren plannen en door studie- en toetsvaardigheden aan te reiken.
 • Interstedelijk Studenten Overleg | ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen.
 • JOB MBO is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs.
 • JongPIT zet zich in om jongeren in Nederland met een chronische aandoening volwaardig mee te laten doen in de maatschappij: Dat je op jouw manier je studie kunt volgen, met de juiste aanpassingen kunt werken, weet hoe je kunt omgaan met je aandoening en krijgt waar je recht op hebt.
 • Landelijk Aktie Komitee Scholieren | LAKS is een organisatie van, voor en door scholieren. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook met de scholier wordt gepraat.
 • Landelijke Studentenvakbond | LSVB is de belangenbehartiger van studerend Nederland. Zij zetten zich met name in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid voor het hoger onderwijs. Iedereen die wil en kan studeren, moet de vrijheid hebben om te studeren wat hij wil.
 • Nationale Jeugdraad | NJR stimuleert en ondersteunt de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving. Zij zorgen dat jongeren hun krachten kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.
 • SCHIB Studentenplatform Zwolle (Studenten Contact, Hulp & Informatie bij Beperkingen) van Hogeschool Windesheim zet zich in voor studeren met een functiebeperking. En zijn betrokken bij externe organisaties die zich hiermee bezighouden.
 • Stichting Landelijke Netwerk HB-HO begeleidt hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces en bevordert kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten.
 • STIP Studentenplatform Nederland ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt. Zij bieden een studenten- en scholierenplatform, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden.
 • Stichting Hbo Medezeggenschap richt zich op studenten en ook onderwijsmedewerkers. Ze adviseren en ondersteunen individuele raadsleden of voltallige hbo-medezeggenschapsraden in Nederland, zowel centraal, decentraal als opleidingscommissies.
 • Stichting Studeren & Werken Op Maat helpt Young Professionals met een arbeidsbeperking aan een baan (of stage of traineeship) op de reguliere arbeidsmarkt.

Handreikingen

 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met dyslexie (ECIO, 2021)
 • Richtlijnen jeugdhulp | Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. (Richtlijnen jeugdhulp, 2021)
 • Rapport Dyslexieverklaringen verschillen tussen scholen nader bekeken (OCW, 2019)
 • Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs, een inhoudelijke handreiking voor hogescholen en universiteiten om de begeleiding van studenten met dyslexie te optimaliseren (DyslexieCentraal/Fontys (2006: tegen betaling).
 • Protocol Dyslexie mbo, handreiking voor docent, coördinator zorg en management (OCW, 2017)
 • Informatie over dyslexiehulpmiddelen en hoe je ze optimaal gebruikt. Deze informatie is voor personen met dyslexie, ouders, docenten en dyslexiedeskundigen.
 • Dyslexiehulpmiddelen-overzicht: hulpmiddelen, software en apps die handig zijn voor personen met dyslexie. Een dyslexiehulpmiddel kan op verschillende manier ondersteunen bij het lezen en schrijven.
 • Fiche studeren met dyslexie (SIHO)
 • Lees hier meer over ondersteuning van studenten in het mbo, hbo en wo.

Inspiratie

 • Video: Studeren met Lexy. Over een student die samen studeert met Lexy. Zij drukt een stempel op zijn studie. (Deze versie heeft ondertiteling).
 • Presentaties webinar SIHO 2021:
 • Dynamika Podcasts: Luister naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. (www.geniaaloprechts.nl)
 • Podcasts over dyslexie – wat is jouw verhaal
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.
 • Bekijk de inspirerende video van Richard Horenberg die, als student Geneeskunde met dyslexie, studeert aan de Universiteit van Utrecht. Met zijn idee, voor uitbreiding van het buddyprogramma om meer individuele begeleiding te kunnen bieden aan studenten met een functiebeperking, won hij in 2019 de ECIO Frank Award.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met dyslexie mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • Babbage biedt oplossingen aan personen met een visuele-, motorische– of leesbeperking binnen werk-,  studie- of thuissituaties. Dit doen ze door de inzet van ondersteunende technologie en specialistische dienstverlening.
 • Dyslexie Nederland houdt zich bezig met de kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk rond diagnostiek en behandeling.
 • AD(H)D, dyslexie en dyscalculie, vereniging Impuls & woordblind.
 • Ministerie van VWS
 • Rijksoverheid
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Stichting Accessibility zet zich in voor betere toegankelijkheid van digitale middelen, zoals websites of apps, voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking, of voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Handreikingen

 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD). De informatie geeft inzicht in de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie (ECIO) (2020)
 • Dossier dyscalculie: in dit dossier wordt uitgelegd wat dyscalculie precies is en hoe dit kan worden vastgesteld. Daarnaast beschrijft het dossier welke studiebelemmeringen studenten met dyscalculie kunnen ondervinden en de mogelijke oplossingen voor deze problemen. (ECIO, 2011)
 • Informatie over dysgrafie: studenten met dysgrafie (ook wel agrafie genoemd bij volwassenen) zijn beperkt in hun vermogen om te schrijven, zonder dat er een cognitieve stoornis heeft. Bij een studenten met dysgrafie is het handschrift onleesbaar of slecht leesbaar. Vaak schrijft de studenten in een langzaam tempo. (ECIO)
 • Artikel Hoe begeleid je mbo-studenten met dyscalculie? (CINOP/ECBO, 2020)

Inspiratie

 • Dynamika Podcasts: Luister naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. (www.geniaaloprechts.nl)
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met dyscalculie/dysgrafie mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

Algemeen:

Kennisinstituten, platforms, koepelorganisaties en verenigingen:

 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • AD(H)D, dyslexie en dyscalculie, vereniging Impuls & woordblind.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Stichting Accessibility zet zich in voor betere toegankelijkheid van digitale middelen, zoals websites of apps, voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking, of voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Organisaties voor belangenbehartiging van jongeren:

 • Generation Why helpt leerlingen meer grip te krijgen op hun schoolprestaties. Door hen te leren zichzelf te motiveren, door samen concrete (leer)doelen te stellen, door hen te leren plannen en door studie- en toetsvaardigheden aan te reiken.
 • Interstedelijk Studenten Overleg | ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen.
 • JOB MBO is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs.
 • JongPIT zet zich in om jongeren in Nederland met een chronische aandoening volwaardig mee te laten doen in de maatschappij: Dat je op jouw manier je studie kunt volgen, met de juiste aanpassingen kunt werken, weet hoe je kunt omgaan met je aandoening en krijgt waar je recht op hebt.
 • Landelijk Aktie Komitee Scholieren | LAKS is een organisatie van, voor en door scholieren. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook met de scholier wordt gepraat.
 • Landelijke Studentenvakbond | LSVB is de belangenbehartiger van studerend Nederland. Zij zetten zich met name in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid voor het hoger onderwijs. Iedereen die wil en kan studeren, moet de vrijheid hebben om te studeren wat hij wil.
 • Nationale Jeugdraad | NJR stimuleert en ondersteunt de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving. Zij zorgen dat jongeren hun krachten kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.
 • SCHIB Studentenplatform Zwolle (Studenten Contact, Hulp & Informatie bij Beperkingen) van Hogeschool Windesheim zet zich in voor studeren met een functiebeperking. En zijn betrokken bij externe organisaties die zich hiermee bezighouden.
 • STIP Studentenplatform Nederland ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt. Zij bieden een studenten- en scholierenplatform, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden.
 • Stichting Hbo Medezeggenschap richt zich op studenten en ook onderwijsmedewerkers. Ze adviseren en ondersteunen individuele raadsleden of voltallige hbo-medezeggenschapsraden in Nederland, zowel centraal, decentraal als opleidingscommissies.

Handreiking en tools

 • Informatie over studeren met een nieraandoening (keuze rondom opleiding, onderwijsinstelling, financiën, bij- en omscholing). (nieren.nl, 2021)
 • Tips en informatie over overprikkeling bij een hersenaandoening. (hersenstichting, 2021)
 • SenseMath: app die wiskundige functies hoorbaar maakt. Lees meer over dit hulpmiddel op www.visio.org/sensemath, bekijk het filmpje over SenseMath op YouTube. (VISIO, 2021)

Inspiratie

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met een extra ondersteuningsvraag mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • Babbage biedt oplossingen aan personen met een visuele-, motorische– of leesbeperking binnen werk-,  studie- of thuissituaties. Dit doen ze door de inzet van ondersteunende technologie en specialistische dienstverlening.
 • Nieren.nl een platform waarop je in gesprek kunt gaan met een professional of waar je kennis en ervaringen kunt uitwisselen met anderen met een nieraandoening.
 • Dedicon maakt bestaande tekst en beeld ook waarneembaar voor mensen met een leesbeperking. Voor hen produceren zij aantrekkelijke, alternatieve leesvormen in leesbare, zichtbare, hoorbare of voelbare vorm.
 • Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.
 • Wiel&Deal is een organisatie die jongeren en studenten met een beperking begeleidt bij het hebben van een zorgeloze studententijd. Wiel&Deal kan helpen bij het regelen van passende voorzieningen en het vinden van de juiste wegen. Misschien ben je op zoek naar een aangepaste kamer, maar weet je niet goed waar je moet beginnen. Of ben je benieuwd  voor welke voorzieningen (bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens en taxivervoer) jij in aanmerking komt en hoe je dit moet regelen. Is het handig om een uitkering aan te vragen en welke is dan geschikt voor jou? En is het mogelijk om mee te doen met de activiteiten van een studie- of studentenvereniging wanneer je een beperking hebt? Ouders en professionals kunnen ook terecht met vragen. Neem contact via info@wielendeal.nl.

Onderzoeken

 • Vanuit het Europese project EPFIME is onderzoek gedaan naar de behoeften en verwachtingen rondom inclusieve mobiliteit van studenten met een beperking. Daarbij wordt ook ingegaan op samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en overheden voor kwalitatieve in- en uitgaande mobiliteit van deze studenten (2020).
 • Onderzoek chronische aandoeningen: ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben te maken met een chronische aandoening. Het gaat om aandoeningen zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma, eczeem maar ook psychische aandoeningen zoals depressie of ADHD. Onderzoeksrapportfactsheet (Verwey-Jonker Instituut) (2019).

Kennisbank Studentenwelzijn | tips, praktijkvoorbeelden en handreikingen

Naast specifieke ondersteuningsvragen en studeren met een functiebeperking kunnen bijvoorbeeld ook financiële zorgen en het sociale klimaat van invloed zijn op het welzijn van studenten. Op de landelijke Kennisbank Studentenwelzijn vind je tal van initiatieven voor inspiratie en kennisdeling rondom studentenwelzijn.

 • Onbelemmerdstuderen.nl is het platform voor mbo- en hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag. Hier vinden zij informatie over voorzieningen en (financiële)regelgeving die hen ondersteunt om te leren zonder belemmering.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?

Wereld Gehandicapten Dag | aandacht voor mensen met een beperking