Zwaan kleef aan!

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

15 november 2019

Aanzienlijke groei van ondertekenaars intentieverklaring VN-verdrag

Fontys Hogescholen, Tilburg University en de Erasmus Universiteit hebben in 2019 de intentieverklaring VN-verdrag ondertekend en op 16 december aanstaande volgt Hogeschool Windesheim ook. Hiermee komt het aantal ondertekenaars al op 12 hogeronderwijsinstellingen die actief werk maken van inclusie. ECIO ondersteunt hen hierbij.

Gastvrijheid (inclusiviteit) is voor ons de kern van deze intentieverklaring. Als medewerkers van NHL Stenden moeten wij dit uitstralen en er aan werken dat dit in de praktijk ook echt zo is. Bovendien moeten we elkaar scherp houden en elkaar eraan herinneren wanneer nodig.

Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden), 2018

Binnen elke onderwijsinstelling worden acties genomen om inclusiever te worden. Zo start de Vrije Universiteit Amsterdam met een Meerjarenprogramma richting meer inclusie, wordt binnen de Hogeschool Utrecht een plan van aanpak uitgevoerd, heeft de Hanzehogeschool een beleidsnotitie met bijbehorend implementatieplan, loopt binnen de Universiteit Utrecht een Actieplan Onbeperkt Studeren en is binnen NHL-Stenden een workshop Universal Design voor Learning standaard opgenomen in het professionaliseringsaanbod.

Vertegenwoordigers van iedere instelling vormen samen de werkgroep VN-verdrag, gefaciliteerd door ECIO. In de werkgroep worden verschillende thema’s besproken en er worden activiteiten georganiseerd. Dit alles ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen.

Enkele ervaringen van de vertegenwoordigers

Harriët Rempe, beleidsfunctionaris aan de Hogeschool Utrecht en deelnemer aan de werkgroep:

“Deelname aan de werkgroep biedt ons handvatten om onze activiteiten op deze thema’s vorm te geven. We kunnen gebruik maken van goede voorbeelden van de andere instellingen, die deelnemen in de werkgroep. En we kunnen onze aanpak toetsen in gesprek met de andere deelnemende instellingen en ECIO. Het geeft focus en een lange termijn perspectief. Het is uiterst zinvol om collega-instellingen te ontmoeten en onder (bege)leiding van ECIO thematisch te werken aan beleid en maatregelen die binnen ons hoger onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.”>

Hermien Moning, studentendecaan NHL-Stenden:

“Het tekenen was voor NHL Stenden een logisch vervolg op de beleidsscan studeren met een functiebeperking het jaar ervoor en het actieplan dat op basis van de scan is opgesteld. Het nieuwe onderwijsconcept Design Based Education (DBE) dat bij de fusie is ingevoerd geeft goede mogelijkheden om aan te sluiten bij het inclusief denken uit de intentieverklaring.
De verdiepende bijeenkomsten met andere instellingen in het hoger onderwijs zijn inspirerend en helpen om binnen de eigen instelling zaken aan te pakken, bijvoorbeeld professionalisering en toegankelijkheid.”

Bij de werkgroep VN-verdrag zijn ook het Ministerie van VWS en het College voor de Rechten van de Mens betrokken. Bij hen zijn respectievelijk het actieprogramma Onbeperkt Meedoen en het toezicht op de implementatie van het VN-verdrag belegd.

In 2020 gaat het initiatief verder. Good practices zullen worden gedeeld. We hopen dat de groep van ondertekenaars VN-verdrag dan ook weer verder groeit. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie