Wat leerden we van belemmeringen in 2020?

Kerstgroet en Terugblik

beeldmerk ECIO met kersttakken en -ballen vervaagd op de achtergrond

15 december 2020

2020, een jaar waarin alle zeilen bijgezet moesten worden maar ook een jaar waarin het begrip inclusie écht handen en voeten kreeg. Met de snelle omschakeling naar online onderwijs, vanwege de pandemie, kampte iedereen ineens met de belemmeringen waar studenten met een ondersteuningsvraag dagelijks mee worstelden. Problemen werden omgebogen tot kansen. ECIO werkte, met onder andere financiering van het ministerie van OCW, samen met het onderwijsveld aan de invulling van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Met maatwerk begeleidde ECIO individuele onderwijsinstellingen bij het implementeren en borgen van beleid en flexibel inclusief onderwijs. En zijn onderwijsprofessionals getraind op expertise voor een betere begeleiding en ondersteuning van studenten met specifieke ondersteuningsvragen.

Wij danken alle organisaties die zich samen met ons hebben ingespannen om het onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Ook komend jaar willen we samen voortbouwen en werken aan verduurzaming van inclusief onderwijs. We wensen je een gezond en succesvol 2021 toe!

Netwerken en werkgroepen slaan handen ineen:  verbinding op actuele thema’s

Hoe zorgen we voor sociale binding, mentale gezondheid en optimale studievoortgang? Deze vragen en meer stonden de afgelopen maanden hoog op de agenda. Met een grote betrokkenheid en actieve samenwerking zijn stappen gezet voor inclusiever onderwijs binnen de verschillende netwerken die ECIO (mede) faciliteert. Zoals studentenwelzijn (ho) voor een inclusief studieklimaat, het borgen en implementeren van het VN-verdrag (ho), toegankelijk toetsen en examineren (ho/mbo), het verbeteren van de positie van studerende jonge mantelzorgers (ho) en samenwerking voor een inclusieve arbeidsmarkt (ho). Ook voor het samen doorpakken op digitale toegankelijkheid (ho/mbo) is dit jaar een netwerk opgezet.

Studievoortgang onder druk: onderwijsprofessionals gebaat bij training op maat

ECIO trainde onderwijsprofessionals op specifieke ondersteuningbehoeften en digitale vaardigheden. De verkregen kennis, vaardigheden en handreikingen ondersteunde hen bij het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag (ho en mbo), het informeren van studenten over financiële voorzieningen, de student journey om het studieproces te bezien vanuit de student, en het toepassen van toegankelijk en flexibel toetsen en examineren. Vanwege de coronacrisis ging extra aandacht uit naar online toegankelijk onderwijs, digitale toegankelijkheid en het op afstand onderwijs geven, examineren, signaleren van knelpunten en begeleiden.

Inclusiecijfers uitgelicht met onderzoek

Wat gaat goed en wat kan beter? Tal van onderzoeken zijn door verschillende organisaties uitgevoerd. ECIO belichtte de feiten en cijfers van de onderzoeksresultaten rondom inclusie, zoals studeren met een functiebeperking (NSE-2019), de belemmeringen door de coronacrisis, stress en prestatiedruk  en de impact van beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs. Voor het mbo gaf ECIO ook tips vanuit het onderzoek van de Onderwijsraad en JOB. Verschillende onderzoeksresultaten rondom studentenwelzijn in coronatijd zijn gedeeld.

Studentenwelzijn: structurele aandacht voor inspiratie, samenwerking en verbinding

Door het coronavirus namen eenzaamheid en stress onder studenten gestaag toe. De landelijke werkgroep Studentenwelzijn  en het landelijk netwerk Studentenwelzijn ho werkten nauw samen rondom het welbevinden van ho-studenten. Kennis en ervaringen zijn gedeeld, knelpunten besproken en relevante organisaties en good practices zijn in kaart gebracht. De handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd ondersteunde de onderwijsinstellingen bij de (her)start van het nieuwe studiejaar. Tijdens het inspiratie-event rondom samenwerking, inspiratie en verbinding maakte de werkgroep met een rapportage de balans op en blikte vooruit.

Extra behoefte aan support studenten met een ondersteuningsvraag

De studenten hadden dit jaar extra behoefte aan ondersteuning. ECIO informeerde hen online met handreikingen zoals Studietips en Studieproces in kaart , de FAQ en verwijzingen naar contactpersonen van onderwijsinstellingen in het mbo of ho. De webpagina ‘ik studeer/ga studeren’ is veelvuldig bezocht. Met de ECIO Frank Awardverkiezing staan de top-ideeën voor inclusiever onderwijs van studenten straks zelf op het podium. Het geeft een mooi beeld van wat leeft bij de studenten. Voor mbo’ers lanceerde ECIO mbotoegankelijk.nl waar alle informatie over studeren met een ondersteuningsvraag in het mbo samenkomt.

Politieke agendering voor inclusiever onderwijs

Door opiniestukken en agendering bracht ECIO, samen met andere partijen, bij politici en beleidsmakers inclusief onderwijs onder de aandacht. Zoals het opiniestuk voor het inclusiever maken van afstandsonderwijs, een onderschreven pleidooi aan de Kamer voor behoud van flexibel mbo en om lering te trekken uit de coronacrisis voor ho-studenten met een beperking. Ook is gewezen op het benutten van de kansen die de coronacrisis biedt voor de langere termijn. ECIO deelde haar zorgen en ook tips  voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag en onderwijsprofessionals. ECIO riep gemeenten op voor een actieve inzet van de individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten.

Samenwerking over organisatiegrenzen heen voor duurzame arbeidsmarkttoeleiding

Met verschillende initiatieven kwamen partijen vanuit het onderwijs, de overheid, en de arbeidsmarkt, samen om te brainstormen  en door te pakken op kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt. ECIO voerde een quickscan uit als een concreet handelingsperspectief bij de voorbereiding op en overgang van studie naar stage en arbeidsmarkt. Voor duurzame arbeidsparticipatie in Fryslân begeleidde ECIO de regionale ketenaanpak. Met interviews werd de 125.000 banenafspraak in het Sociaal Akkoord belicht over de voorbereiding op inclusie in het post-coronatijdperk. Tijdens het symposium Duurzame arbeidsparticipatie werd ingegaan op trends, bewustwording, obstakels en (gedeeld) probleemeigenaarschap. Experts uit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt deelden hun visie en goede praktijken. Met de Realisten Academie 2.0 zijn jongeren met een arbeidsbeperking opgeroepen om te worden opgeleid tot Realist. Begeleid door een buddy inspireren zij organisaties met hun levensverhaal. Een verhaal waarmee we het taboe willen doorbreken en gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren willen creëren.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag