VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

ECIO maakt de balans op en blikt met de deelnemers vooruit

Vlag Verenigde Naties
Vlag vn

08 juni 2021

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag handicap in 2016, zijn tal van goede initiatieven gestart om Nederland inclusiever te maken. Ook in het hoger onderwijs zijn flinke stappen gezet. We zijn dan ook zeer trots op de zestien hoger onderwijsinstellingen die als voorloper de intentieverklaring VN-verdrag inmiddels hebben ondertekend.

jongeren in klaslokaal zittend en staand, logo's VN, universiteiten en hogescholen in groene bril linksboven in de hoek

Verschillende initiatieven lichten we hieronder uit.

16 hoger onderwijsinstellingen al aangehaakt met intentieverklaring VN-verdrag handicap

16 logo's van hoger onderwijsinstellingen die intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend

ECIO ondersteunt hoger onderwijsinstellingen bij de implementatie van het VN-verdrag waarbij leren zonder belemmering centraal staat. In 2017 is de eerste stap gezet met een intentieverklaring voor het hoger onderwijs. 16 instellingen hebben deze inmiddels ondertekend. Gesprekken met ook andere instellingen zijn gaande. Met de werkgroep VN-verdrag faciliteert en ondersteunt ECIO deze instellingen bij het vorm geven aan informatievoorziening, overgang naar stage/werk, digitale en fysieke toegankelijkheid, studentenparticipatie, toegankelijk toetsen en examineren, beleid en eigenaarschap. Met het samen leren, uitwisseling van kennis en goede voorbeelden hebben zij inclusief onderwijs hoog op de agenda binnen de instelling gezet. Wil je als onderwijsinstelling ook de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen? Lees meer over het implementeren en borgen van het VN-verdrag binnen je instelling.

Niets over ons, zonder ons | Ervaringsdeskundige studenten delen tips, tops en flops

Het uitvoeren van het VN-verdrag kan niet zonder de stem van ervaringsdeskundigen. ECIO geeft hen een podium met het delen van hun ervaringen. Wat gaat goed en wat kan beter? De ervaringsverhalen van studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag zijn een eyeopener voor zowel onderwijsprofessionals als medestudenten. Enkele verhalen hebben we hieronder voor je uitgelicht. Laat je inspireren.

drie foto's naast elkaar: jongen met pet, meisje in rolstoel en meisje met kort blond haar met rode trui

ECIO partner INC.festival | Markering 5 jaar VN-verdrag in Nederland

Het driedaagse online event (8-10 juni) brengt jonge mensen met én zonder beperking bij elkaar en inspireert de samenleving tot onbeperkt bewegen, ontwikkelen en genieten. Het festival wordt georganiseerd vanuit het programma Onbeperkt meedoen! van het Ministerie van VWS samen met maatschappelijke partners waaronder ECIO. Sluit ook aan bij het festival!

icoontjes masker, oog, pijltjes, handen en oproep INC.festival 8-10 juni 2021

  • Op 9 juni neemt Judith Jansen, programmadirecteur ECIO, deel aan het tafelgesprek over de stap van onderwijs, via stage naar werk. Naast knelpunten en goede praktijkvoorbeelden zal Judith de kansen voor inclusieve toeleiding naar de arbeidsmarkt toelichten. Andere deelnemers zijn onder andere Nadèche Hanique (student Tilburg University en finalist ECIO Frank Award 2020), Tom Wilthagen en een ambassadeur van het MBO.
  • Op 11 juni worden, met de resultaten van het festival, de vervolgstappen voor het versterken van de implementatie van het VN-verdrag besproken. Verschillende partners van het initiatief sluiten hierbij aan, waaronder Hedvig Niehoff, directeur CINOP/ECIO en Ernst van Koesveld, Directeur-generaal Langdurige zorg van VWS.

Adriana van Dooijeweert, College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag

ECIO werkt nauw samen met het College voor de Rechten van de Mens. Als onafhankelijk toezichthouder, op de implementatie van het VN-verdrag, is het College ook aangesloten bij de werkgroep VN-verdrag. Adriana van Dooijeweert geeft haar visie op wat goed gaat in het onderwijs en wat beter kan. Met een praktijkvoorbeeld gaat ze in op de verschillende rollen van het College en deelt ze haar toekomstbeeld van inclusief hoger onderwijs.

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief onderwijs in het kader van het VN-verdrag

Een interview met Bette Berends (OCW) en Evert Verkade (VWS) waarbij zij ingaan op hun verschillende rollen bij het implementatieproces van het VN-verdrag in het hoger onderwijs. VWS heeft een coördinerende rol en OCW heeft vooral een wetgevende taak en een monitoringsfunctie. Tevens delen zij hun visie met tips en tops voor inclusief hoger onderwijs.

Artikel | ‘op minder goede dagen is de studie mijn houvast’

Ook het ministerie van VWS benadrukt het belang van het implementeren van het VN-verdrag handicap in Nederland. Met het e-zine, in het kader van het programma Onbeperkt meedoen!, worden ervaringen rondom toegankelijkheid uitgelicht. ECIO leverde hiervoor een bijdrage en belicht verschillende aspecten van inclusief onderwijs, zoals het wegnemen van belemmeringen in het hoger onderwijs, studentenwelzijn en het toewerken naar duurzame arbeidsparticipatie.

Ervaringsdeskundige studenten in gesprek met CvB-leden Fontys en NHL Stenden over de impact van het VN-verdrag

Ervaringsdeskundige studenten voerden met CvB-leden van Fontys en NHL Stenden een open gesprek over hoe zij vinden dat de instellingen vorm geven aan inclusie. Positieve ontwikkelingen en initiatieven waarmee kwetsbaarheid wordt omgezet in kracht, worden uitgelicht. Ook geven ze tips voor verbetering. ECIO tekende de gesprekken op.

Naar het gesprek met Fontys >
Naar het gesprek met NHL Stenden >

Onderwijsprofessionals delen inclusie-aanpak in het onderwijs

Hoe zorg je voor een breedgedragen inclusiebeleid? Hoe richt je de interne communicatie in met passende begeleiding van studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag (studenten+)? De ervaringsverhalen van onderwijsprofessionals geven inzicht in mogelijkheden en werkwijzen waar ook andere professionals op kunnen voortbouwen. Enkele verhalen hebben we hieronder voor je uitgelicht. Laat je inspireren.

Vn professional

In vijf stappen naar inclusiever onderwijs | Tips voor onderwijsprofessionals en studenten

Waarom heeft Nederland het VN-verdrag? Wat betekent het VN-verdrag voor onderwijsinstellingen? Wie spelen een belangrijke rol? Lees meer over de vijf stappen voor onderwijsprofessionals naar inclusiever onderwijs.
Wat betekent het VN verdrag voor studenten met een functiebeperking? Lees meer over wat je als student moet weten en hoe kun je zelf bijdragen?

Rapport SCP | Lang niet toegankelijk

Naar aanleiding van vijf jaar VN-verdrag handicap publiceerde het SCP vandaag het rapport Lang niet toegankelijk. Een verkenning van wat een toegankelijke samenleving in de weg staat. Met als conclusies: mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Van een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake, terwijl Nederland zich hier met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 wel aan committeerde. De oorzaken liggen niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden. Verder spelen hulpmiddelen en financiële middelen een belangrijke rol. Hier ligt niet alleen een taak voor de (lokale) overheid en publieke organisaties, maar ook voor bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel.

 

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Gerelateerde items

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief hoger onderwijs

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?