Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Expertiselab jonge mantelzorgers
Expertiselab jonge mantelzorgers

15 december 2019

De combinatie van studeren en mantelzorg heeft vaak impact op het studiesucces. Een goede zaak dat studentenwelzijn hoog op de landelijke agenda staat. Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers richt zich op onderzoek naar welke ondersteuningsbehoefte studenten met een mantelzorgtaak hebben. Daarnaast staat het delen van best pratices centraal en wordt er een actief netwerk van partijen onderhouden. Het netwerk vertegenwoordigt hoger onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, overheid en kenniscentra. Ook ECIO is betrokken bij het netwerk. Op 10 december 2019 kwam men bijeen.

Impact studenten met mantelzorgtaken

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Dit houdt in dat zij hulp, zorg of ondersteuning bieden aan een naaste, zoals een partner, ouder, opa of oma. Het hebben van een dergelijke zorgverantwoordelijkheid heeft impact op het studentenleven. Zo ondervinden veel jonge mantelzorgers hinder bij het volgen van hun studie, het hebben van een bijbaan en kunnen zij minder makkelijk meedoen in het studentenleven. Er wordt veel gevraagd van hun veerkracht.

Expertiselab Jonge mantelzorgers

Het Expertiselab komt omstreeks tweemaal per jaar bijeen voor het uitwisselen van lopende initiatieven en activiteiten. Expertisecentrum Inclusief Onderwijs neemt deel aan het Expertiselab. De knelpunten waar jonge mantelzorgers tijdens hun studie tegenaan lopen zijn vergelijkbaar met de problemen van veel andere studenten in bijzondere situaties. Mantelzorgende studenten hebben behoefte aan onderwijs dat met hen meebeweegt. Flexibel onderwijs draagt bij aan het studeerbaar maken van het onderwijs voor deze doelgroep. Een mooie bijkomstigheid is dat niet alleen studenten met ondersteuningsbehoeften hiervan profiteren: alle studenten hebben baat bij een flexibele leerroute, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Beurtelings verzorgen we de organisatie van bijeenkomsten. Een beknopt overzicht van lopende initiatieven die in december zijn besproken:

  • MantelzorgNL, een vereniging met 400 lokale steunpunten, heeft een toolkit ontwikkeld met praktische handreikingen ter ondersteuning van jongeren (4-12 jaar en 12-24 jaar) met zorgverantwoordelijkheid.
  • Hogeschool van Amsterdam heeft een handleiding uitgebracht over studie en zorgverantwoordelijkheden: ‘inclusief HvA’, met aandacht voor studentenwelzijn. Het platform Limitless HvA werkt aan een toolkit met handvatten ter verbetering van toegankelijkheid en studeerbaarheid. De verwachte oplevering is juni 2020
  • Zwolle doet biedt studenten ondersteuning bij hun mantelzorgtaken.
  • (promotie)onderzoek naar mantelzorg in het mbo en hoger onderwijs is verricht door het SCP, Hogeschool van Utrecht, de Vrije Universiteit HvU,
  • Movisie heeft een overzicht van werkzaamheden van interventies voor jonge mantelzorgers gemaakt.
  • JMZ ondersteunt jeugdartsen en jonge mantelzorgers in de praktijk met workshops en posterpresentaties over de langere termijneffecten van jonge mantelzorg.
  • Hogeschool Utrecht onderzoekt met het lectoraat participatie zorg en ondersteuning hoe professionele ondersteuning bij kwaliteit van leven en sociale inclusie het beste vorm en inhoud kan krijgen.

Na de inventarisatieronde gingen de deelnemers in een zogenaamde brownpapersessie samen aan de slag met de vraag: Hoe kunnen hogescholen en universiteiten studerende mantelzorgers beter ondersteunen? Wat is er nodig? Centrale topics in de discussie waren: basiskennis bij de onderwijsinstelling, (on)zichtbaarheid en bewustwording van de knelpunten, motivatie, ondersteuningsmogelijkheden vanuit de onderwijsinstelling en het ‘normaliseren’ van mantelzorg.

Intervisiespel

Tijdens de bijeenkomst bracht CINOP de kennis van, en de ervaring met, het intervisiespel in. Goede intervisie is vaak lastig, maar belangrijk om het gesprek aan te gaan met mantelzorgers, professionals en beleidsmakers. De deelnemers gingen, onder leiding van CINOP-adviseur Linda Schlundt Bodien, aan de slag met de methodiek: “Wat heb jij nodig om dit vol te kunnen houden? Wat heb jij nodig om je veilig te voelen?” Het intervisiespel is een gewaardeerd hulpmiddel voor professionals die samen met anderen op gestructureerde wijze van en met elkaar willen leren, waarbij ruimte blijft voor eigen inbreng.

Wil je ook deelnemen aan het netwerk?

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers bestaat uit de volgende partijen: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Jonge Mantelzorg, MOVISIE, gemeente Amsterdam en CINOP / ECIO. Medio 2020 komt het netwerk opnieuw bijeen. Ben je werkzaam als professional en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Stuur ons dan een e-mail.

Lees ook:

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho