Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

euromunt tussen duim en wijsvinger

11 november 2021

Goed nieuws! Studenten met een medische beperking krijgen per 1 april 2022 in elke gemeente dezelfde studietoelage. Studenten vanaf achttien jaar, die naast hun studie niets kunnen bijverdienen door bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking, krijgen 150 euro per maand. 21-jarige studenten en ouder krijgen 300 euro. “Hiermee nemen we een drempel weg om te gaan studeren”, aldus GL-Kamerlid Senna Maatoug.

* Nieuwsupdate 17 september 2021 *

Afgelopen week riep minister Koolmees met een brief aan de Eerste Kamer alle gemeenten op voor vereenvoudiging van het aanvragen van individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Daarnaast is goede informatievoorziening van belang voor het bereiken van deze doelgroep. De toelage is voor jongeren die naast hun studie niets kunnen bijverdienen door bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking.

Chris Geven heeft een visuele beperking en vertelt waarom deze toelage zo belangrijk is!

Sinds de invoering van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de studietoelage, waar dit voorheen nog landelijk werd geregeld via het UWV. Meer informatie over de individuele studietoeslag vind je ook op de website van de Rijksoverheid, gemeentenieuws van SZW. Probleem is dat er forse verschillen zijn ontstaan tussen de hoogte van de toelage tussen gemeente, waardoor studenten ongelijke toelages ontvangen. Hiermee kan het dus voorkomen dat een student in Utrecht een paar 100 euro meer per maand ontvangt, dan een student die in Groningen studeert. In 2018 trokken de Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren hierover aan de bel. Ook de Tweede Kamer gaf aan het onwenselijk te vinden dat de financiële ondersteuning die een student met een beperking ontvangt fors per gemeente verschilt. Hiertoe werd een motie aangenomen waarmee het normbedrag gelijk moest worden getrokken voor alle gemeenten naar 300 euro. Afgelopen najaar heeft Ieder(in), samen met ECIO en andere partijen aandacht gevraagd en input gegeven voor verbeteringen.

* Nieuwsupdate 10 juli 2021 *

Het is aan de Tweede Kamer om na het aantreden van een nieuw kabinet een besluit te nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. In de tussentijd roept Koolmees de gemeenten op om in de geest van de herziening van deze regeling de hoogte van de IST vanaf de leeftijd van 21 jaar op 300 euro netto per maand vast te stellen. Voor studenten jonger dan 21 jaar kunnen gemeenten conform het toepasselijke jeugd-minimumloon een lager bedrag hanteren. In de brief aan de Tweede Kamer is een overzicht van de verschillende bedragen per leeftijdscategorie opgenomen. Daarnaast is er opnieuw aandacht gevraagd voor de informatievoorziening over de regeling, het bereiken van de specifieke doelgroep en vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. ECIO onderstreept het belang van goede informatievoorziening en een laagdrempelige aanvraagprocedure. Het is niet alleen van belang dat studenten met een beperking die niet kunnen bijverdienen naast hun studie op de hoogte zijn van de regeling, maar ook dat zij geen drempels ervaren om deze aan te vragen.

* Nieuwsupdate 1 juni 2021 *

Met een brief aan de Tweede Kamer (1 juni 2021) brengt Koolmees deze week opnieuw het belang van het gelijktrekken van het normbedrag van 300 euro voor elke gemeente onder de aandacht. Hij geeft aan het  onwenselijk te vinden dat studenten met een beperking nog steeds te weinig studietoeslag krijgen en loopt met deze oproep alvast vooruit op deze wetswijziging.

* Nieuwsupdate 3 maart 2021 *

Normbedrag individuele studieslag waarschijnlijk 1 januari 2022

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking, kunnen via hun gemeente studietoeslag ontvangen. Uit een eerdere evaluatie in 2018 bleek dat deze individuele studieslag, als onderdeel van de Participatiewet nauwelijks wordt gebruikt en de toelage verschilt per gemeente. Goed nieuws was dan ook dat de staatssecretaris bij de gemeenten in september 2020 erop heeft aangedrongen dat zij hun beleid gaan aanpassen. Veel gemeenten hebben aangegeven dat zij hier nog niet klaar voor zijn. De wetswijziging van deze landelijke regeling zal naar verwachting ingaan op 1 juli 2021. Het is nog niet precies bekend wat de wijzigingen exact zijn. Andere rechten en plichten kunnen van invloed zijn op het recht of de hoogte van de toeslag. Waarschijnlijk gaat de invoering van de nieuwe studietoeslag in per 1 januari 2022. Neem voor meer informatie over de individuele studietoeslag contact op met de gemeente waar je staat ingeschreven.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals