Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren
Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

06 februari 2020

Het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO is gericht op professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen en artikelen rondom Toegankelijk Toetsen en Examineren. Dit netwerk ondersteunt onderwijsinstellingen uit het ho en mbo bij vragen over flexibele en toegankelijke toetsing en examinering en komt drie keer per jaar bijeen.

Ervaring met aangepaste toetsing

De agenda van deze bijeenkomst werd opgesteld samen met vertegenwoordigers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de HAS Hogeschool. Een student van de HAS Hogeschool vertelde over de wijze waarop hij, met vallen op opstaan, is begeleid bij zijn verzoeken om aangepaste toetsing. Een van zijn adviezen was dat instellingen af en toe het thuisfront er bij betrekken. Formeel gezien staat de AVG dat niet toe, maar zijn advies was: “Ga erover in gesprek met de student en vraag toestemming om het wel te doen. Soms is het voor je eigen bestwil en helpt het als iedereen om je heen met je meedenkt”.

Motie Tweede Kamer over alternatieve toetsvormen

In de motie van het lid Westerveld (5 juni 2019) over het beschikbaar stellen van alternatieve toetsvormen, verzoekt de Kamer de Minister in gesprek met onderwijsinstellingen te garanderen dat opleidingen altijd alternatieve toetsvormen beschikbaar stellen en het bestaan hiervan breed onder de aandacht brengen bij studenten. Tijdens de netwerkbijeenkomst is deze motie met de netwerkleden besproken. De leden werken in dit kader aan de publicatie van een gezamenlijk artikel. Meer informatie volgt binnenkort.

Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs

Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs bij Inspectie van het Onderwijs, gaf een presentatie rondom kwaliteitsborging. Hierin werd ook verwezen naar het onderwijs inspectierapport: ‘De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs’ (2016)

Borgen en zorgen

De inspectie heeft met enige regelmaat contacten met instellingen over toetsing als er incidenten zijn, bijvoorbeeld fraude of tentamens die vooraf al bekend zijn. De voorkeur gaat ernaar uit dat instellingen eventuele problemen rondom toegankelijk toetsen, intern zelf oplossen. Pol hield een pleidooi voor het onderscheid ‘borgen’ en ‘zorgen’. Veel examencommissies nemen de kwaliteitszorg van de toetsen op zich. Dit brengt op de lange termijn nadelen met zich mee. Opleidingen voelen zich niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg rond de toetsing en examencommissies ‘controleren’ hun eigen werk waarbij tevens de werkdruk voor de examencommissies toeneemt.

Examencommissies, wees niet te bang en doe eerst een beroep op de kwaliteitszorg van de opleiding; vraag van opleidingen om aan te tonen dat de kwaliteit op orde is in plaats van dit zelf door steekproeven te controleren.

Martine Pol, Inspectie van het Onderwijs

Voor wat betreft de grenzen aan Toegankelijk Toetsen, deelde Pol mede dat het eindniveau hetzelfde moet blijven, alleen kan er wel sprake zijn van een andere vorm van toetsing of het gebruik van voorzieningen. De rol van de examencommissie is het beslissen over ‘uitzonderingen’, op basis van kaders die zijn neergezet door het management omtrent toegankelijk toetsbeleid. De examencommissie kan een adviserende rol vervullen richting management als het gaat om het vaststellen van die kaders.

Zorg dat kaders voor toegankelijk toetsen in het toetsbeleid staan. Binnen het kader kan de opleiding beslissen. Pas buiten het kader hoeft de examencommissie een besluit te nemen

Martine Pol, Inspectie van het Onderwijs

De deelnemers deelden in gesprek ook de eigen ervaringen aangaande de kwaliteitsborging binnen hun eigen onderwijsinstelling. Suzan van Ierland, adviseur toetsing aan de HAS, sloot hierbij aan. Gedurende de dag was ook ruimte voor uitwisseling van casuïstiek.

Volgende netwerkbijeenkomst

Op 14 mei 2020 komt het netwerk weer bijeen. Geïnteresseerden kunnen zich alsnog aanmelden voor dit netwerk. Jaarlijks worden er drie bijeenkomsten georganiseerd.

Toegankelijk toetsen en examineren: ruimer denken kan, mag en moet!

Bekijk ook de video over toegankelijk toetsen en examineren. Onder het motto ‘Ruimer denken kan, mag en moet!’ vertellen de onderwijsinspectie, NVAO, professionals van onderwijsinstellingen en een student met een beperking over hoe zij aankijken tegen toegankelijk toetsen en examineren. Wat zijn bijvoorbeeld de dilemma’s en wat gaat nog niet goed? Welke kansen moeten we benutten en wat zijn succesfactoren?

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?