Programma Onbeperkt meedoen! – Ministerie van VWS maakt de balans op

Kaft rapport Programma Onbeperkt meedoen

26 november 2020

Het Programma Onbeperkt meedoen! ging in 2018 van start en wordt in 2021 afgerond. Een programma met zeven actielijnen met maatregelen voor een inclusieve, toegankelijke  samenleving met het VN-verdrag als rode draad. Ook ECIO is met verschillende initiatieven actief in het Programma binnen de actielijn ‘onderwijs’. Tamara van Ark, van het Ministerie van VWS, informeerde op 20 november 2020 de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet.

Voortgang Programma Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt meedoen! richt zich op diverse thema’s. Zoals toegankelijke sportaccommodaties, stemhokjes, treinstations en bushaltes; de toegankelijkheid van gebouwen en passende ondersteuning en goede bejegening op de arbeidsmarkt en in het onderwijs; een verbeterde toegang tot zorg en ondersteuning; digitale toegang tot begrijpelijke websites en applicaties. De genoemde thema’s, waarmee de beweging naar meer toegankelijkheid en inclusie groter is geworden, komen in de voortgangsrapportage ieder voor zich aan bod. Het cijferoverzicht presenteert de cijfers voor een set indicatoren waarmee het programma Onbeperkt meedoen! gemonitord kan worden en op basis waarvan het ministerie van VWS de jaarlijkse voortgangsrapportage samenstelt.

VN-verdrag Handicap

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een beperking. Dit kan een zintuigelijke-, motorische-, verstandelijke-, psychische beperking maar ook een chronische aandoening zijn.  Iedereen heeft het recht op gelijkwaardige deelname in de maatschappij. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat in 2016 in Nederland werd bekrachtigd, richt zich op het bevorderen, waarborgen en beschermen van rechten van mensen met een beperking. ECIO begeleidt en ondersteunt hoger onderwijsinstellingen bij het implementeren en borgen van het VN-verdrag. Jaarlijks tekenen verschillende hoger onderwijsinstellingen de intentieverklaring. De teller staat inmiddels op 14. De vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen, zijn aangesloten bij de landelijke werkgroep VN-verdrag. Maak ook werk van inclusief onderwijs!

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

Studentenwelzijn

Met vijf ambities voor een inclusief studieklimaat legde de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waarvan ECIO voorzitter is, in 2018 de basis voor een integrale aanpak van studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Samen met het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn in het hoger onderwijs, gefaciliteerd door ECIO zijn concrete stappen gezet naar een veilige en toegankelijke studie­omgeving voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. Lees meer hierover in de voortgangsrapportage 2019-2020 en jaarplan 2020-2021 van de Landelijke Werkgroep en bekijk de good practices die ho-instellingen ondersteunen bij het vormgeven van studentenwelzijn.

Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO lanceerde afgelopen voorjaar mbotoegankelijk.nl. Een website waar alle (aankomende) mbo-studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord vinden op hun vragen en inzicht krijgen in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. ECIO werkt nu aan een dergelijke website voor ho-studenten met een ondersteuningsvraag en zal deze in 2021 lanceren.

Meer informatie over het VN-verdrag of studentenwelzijn

Wil je ook werk maken van toegankelijk inclusief onderwijs? We gaan graag hierover met je in gesprek. We informeren je graag over de mogelijkheden rondom het VN-verdrag, studentenwelzijn en andere mogelijkheden die je daarbij ondersteunen.