NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

28 oktober 2019

NHL Stenden

Bij de ondertekening van de intentieverklaring voor het VN-Verdrag voor de rechten van de mens in januari 2018 zei Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden) dat iedereen welkom is op NHL Stenden. ‘Gastvrijheid (inclusiviteit) is voor ons de kern van deze intentieverklaring. Als medewerkers van NHL Stenden moeten wij dit uitstralen en er aan werken dat dit in de praktijk ook echt zo is. Bovendien moeten we elkaar scherp houden en elkaar eraan herinneren wanneer nodig.’

Het tekenen van de intentieverklaring VN-verdrag was voor NHL Stenden een logisch vervolg op de beleidsscan studeren met een functiebeperking het jaar ervoor en het actieplan dat op basis van de beleidsscan is opgesteld. Het nieuwe onderwijsconcept Design Based Education (DBE) dat bij de fusie is ingevoerd geeft goede mogelijkheden om aan te sluiten bij het inclusief denken uit de intentieverklaring.

De verdiepende bijeenkomsten met andere instellingen in het hoger onderwijs zijn inspirerend en helpen om binnen de eigen instelling zaken aan te pakken, bijvoorbeeld professionalisering en toegankelijkheid

NHL Stenden

Hogeschool Utrecht

Bestuurder Jan Bogerd tekende in november 2018 namens de Hogeschool Utrecht (HU) op het internationale congres van ECIO (destijds nog handicap + studie) de intentieverklaring VN-verdrag. De HU wil een hogeschool zijn waar studenten in al hun diversiteit zich welkom voelen en succesvol kunnen studeren

In 2017 heeft de HU de beleidsscan studeren ingezet als nulmeting voor het beleid studeren+. Op basis van deze scan is een Plan van Aanpak opgesteld, dat erop gericht is om beleid steviger te borgen in de organisatie, een Platform studenten+ op te zetten en de toegankelijkheid in brede zin te verbeteren. Zo werkt de HU aan inclusief onderwijs.

Stip op de horizon

Het VN-verdrag vormt voor de HU een stip op de horizon, die richting geeft aan het beleid voor de komende jaren. De HU neemt sinds najaar 2018 deel aan de landelijke werkgroep, waar aan de hand van thema’s kennis en goede praktijken worden ingebracht en uitgewisseld. De HU heeft voor 2019 als speerpunten gekozen voor twee thema’s: informatievoorziening & voorlichting en de Studiekeuzecheck.

Wat vindt HU van deelname aan de werkgroep VN-verdrag?

‘Deelname aan de werkgroep biedt ons handvatten om onze activiteiten op deze thema’s vorm te geven. We kunnen gebruik maken van goede voorbeelden van de andere instellingen, die deelnemen in de werkgroep. En we kunnen onze aanpak toetsen in gesprek met de andere deelnemende instellingen en ECIO. Het geeft focus en een lange termijn perspectief. Het is uiterst zinvol om collega-instellingen te ontmoeten en onder (bege)leiding van ECIO thematisch te werken aan beleid en maatregelen die binnen ons hoger onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.

Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs 2019