Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

08 oktober 2020

De helft van de studenten heeft tijdens het volgen van een opleiding te maken met een of meer bijzondere omstandigheden. Het vaakst gaat het om een functiebeperking: één op de drie studenten heeft een functiebeperking en daarvan wordt 35% belemmerd bij de studie. Dit blijkt uit de Monitor Beleidsmaatregelen 2019-2020 die vandaag is gepubliceerd. De Monitor beschrijft de ontwikkelingen rondom de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Het laat zien wat goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. ECIO, het expertisecentrum voor inclusief onderwijs, zet hieronder de belangrijkste bevindingen, die relateren aan studeren met een ondersteuningsvraag, uiteen.

Opzet en uitvoering van de monitor

Vanaf 2011 worden de gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs, zoals bijvoorbeeld het leenstelsel en bindend studieadvies, gemonitord in opdracht van het ministerie van OCW. Dit jaar is er specifiek aandacht besteed aan het studiegedrag van kwetsbare groepen zoals studenten met een beperking. De beschikbare data uit de monitor zijn van voor de periode van het coronavirus. Het effect daarvan is nog niet zichtbaar in deze monitor.

Studiekeuze

(Gaan) studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kiezen iets bewuster voor hun opleiding dan studenten zonder beperking, waarbij hun inhoudelijke interesse leidend is. Ze maken relatief vaak gebruik van vergelijkingswebsites of nemen ze zelf contact op met de instelling.

Studievoortgang

Studenten met een functiebeperking vallen relatief vaak uit tijdens/na het eerst jaar (hetzij omdat ze stoppen, hetzij omdat ze switchen). Ze geven als reden minder vaak een verkeerde studiekeuze, en vaker de ervaren zwaarte van de studie en de manier van onderwijs. Bovendien worden persoonlijke redenen vaker genoemd als reden voor uitval.

Het aandeel studenten met een functiebeperking, dat aangeeft een studieachterstand te hebben opgelopen, is in 2019-2020 licht gestegen ten opzichte van 2018-2019 (46% om 44%). Het percentage ligt in verhouding beduidend hoger dan studenten zonder functiebeperking (35%). Dit geldt met name voor studenten die door hun functiebeperking belemmering in het onderwijs ervaren. Twee derde hiervan heeft een studieachterstand, tegen 31% van de studenten zonder functiebeperking. Ook studenten met zorg voor kinderen en (mantel)zorgtaken ervaren een studie-achterstand (49% en 38%).

In lijn met hun studie-achterstand kennen studenten met een functiebeperking ook een lagere studievoortgang (op basis van behaalde studiepunten) dan studenten zonder functiebeperking. Bij de studievoortgang van studenten met een bijzondere studieomstandigheid, zien we dat ook bij studenten met zorg voor kinderen de studievoortgang lager ligt. Bij studenten met (mantel)zorgtaken is dit echter niet het geval. Ook ten opzichte van de eigen ambities lopen studenten met een functiebeperking iets vaker achter op hun ‘eigen’ schema dan studenten zonder functiebeperking. Ondanks dat ze verhoudingsgewijs meer tijd aan hun studie besteden dan studenten zonder functiebeperking.

Passende voorzieningen

Van de studenten met een functiebeperking maakt 66% gebruik van verschillende voorzieningen (32% heeft daar geen behoefte aan). Het gaat dan met name om extra begeleiding/advies (40%) en aanpassingen in toetsing (32%). De tevredenheid van studenten die gebruikmaken van ondersteunende voorzieningen is in 2019-2020 toegenomen ten opzichte van 2017-2018 (70% om 59%). 136 uiteenlopende redenen voor ontevredenheid zijn hiervoor aangegeven. De meest voorkomende reden is de niet passende voorziening bij de beperking/ziektebeeld van de student (18%), gevolgd door onvoldoende extra tijd voor tentamens (15%) en persoonlijke begeleiding (14%).

Ondersteuning vanuit ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Neem voor vragen over inclusief onderwijs en studentenwelzijn contact met ons op. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items

Parlementair onderzoek Eerste kamer naar effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte