ECIO brengt in praktijk wat de minister graag wil met het nationaal actieplan diversiteit en inclusie

die personen overleggen aan een tafel met laptop

01 september 2020

Vandaag presenteerde de minister van OCW op de Universiteit Leiden het nationale actieplan diversiteit en inclusie in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Met daarin vijf stevige ambities voor 2025, waarbij het voornemen is om in de volgende fase te verbreden naar het mbo en het hbo. Elke student heeft recht op de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om succesvol een studie te kunnen starten, te volgen en af te ronden, in een inclusieve leer- en werkomgeving.

ECIO brengt als expertisecentrum in praktijk waar kansen van de overheid liggen:

  • betrek ervaringsdeskundigheid van studenten met een functiebeperking
  • meer specifieke aandacht voor studenten met een functiebeperking in de actierichtingen
  • benut de kennis van ECIO.

Een samenleving die snakt naar gelijke kansen

In deze coronatijd is de roep voor diversiteit luid. De nationale adviescommissie kan starten in een bijzondere tijd, in een samenleving die snakt naar gelijke kansen. Inclusie en diversiteit mogen in het onderwijs geen problemen opleveren. Het onderwijs waaraan we de generatie van de toekomst toevertrouwen voor een brede inhoudelijke en maatschappelijke vorming. Het kunnen en willen normaliseren van diversiteit is bij uitstek een rol voor het onderwijs, zodat in het (virtuele) klaslokaal exclusie niet voelbaar hoeft te zijn en docenten en studenten/scholieren daar het gesprek niet over hoeven te voeren. Samen zetten we stappen naar gelijke kansen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. ECIO maakt zich hier hard voor.

Iedereen moet de kans krijgen zich te ontplooien

Het actieplan van het Ministerie van OCW gaat bijdragen aan een inclusieve, veilige en diverse leer- en werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontplooien. Gelijke kansen voor studenten en onderzoekers en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Zie ook het persbericht van OCW. De doelstellingen van ECIO zijn in lijn met die van het actieplan.

Zelf aan de slag met inclusief onderwijs

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Bijvoorbeeld met (beleids)advies, training, instrumenten, tips, onderzoeken en handreikingen en het ondersteunen en faciliteren van netwerken.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

ECIO Infolijn | Terugblik één jaar online onderwijs – veelgestelde ondersteuningsvragen