Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Onderzoek unicef

02 juli 2020

De ervaren druk door schoolwerk is de afgelopen tien jaar behoorlijk gestegen en is ook tussen 2017 en 2019 hoog gebleken. Stress wordt door jongeren voornamelijk ervaren vanuit school en huiswerk en in interactie met leeftijdsgenoten, minder vanuit de thuissituatie of door sociale media. Dit blijkt uit het onderzoek van UNICEF naar het mentaal welbevinden van jongeren (10-18 jaar) in Nederland. ECIO zet enkele bevindingen uiteen.

Onderzoek naar mentaal welbevinden onder jongeren

Zijn jongeren (10–18 jaar) tevreden over hun leven, ervaren ze stress, druk of emotionele problemen? En wat zijn mogelijke oplossingen? Deze vragen vormden de basis van het onderzoek dat het Trimbos-Instituut, samen met Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht in opdracht van UNICEF Nederland uitvoerde tussen december 2018 en mei 2020. De laatste jaren zijn er verschillende signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren tot 18 jaar onder druk staat. UNICEF onderzocht in hoeverre deze signalen juist zijn. Met de publicatie van dit onderzoek zijn daarnaast voor het eerst landelijke cijfers beschikbaar gekomen over het mentaal welbevinden van mbo- en hbo-studenten tot 18 jaar.

Studenten met een hoger opleidingsniveau ervaren meer stress

Opvallend is dat jongeren met een hoger opleidingsniveau kwetsbaarder lijken te zijn voor druk door schoolwerk, stress door huiswerk en prestatiedruk. Hbo-studenten ervaren een hogere mate van druk door schoolwerk dan mbo-studenten. Hier staat tegenover dat studenten met een lager opleidingsniveau hoger scoren op problemen met leeftijdsgenoten en minder vaak rapporteren dat ze sociale steun ervaren.

Risicofactoren voor het ervaren van druk door schoolwerk bleken een hogere mate van stress in het algemeen, een hogere mate van sociale vergelijking, het ervaren van prestatiedruk vanuit jezelf en een hogere mate van hyperactiviteit. Van alle risicofactoren hing een hogere mate van ervaren stress in het algemeen het sterkst samen met de ervaren druk door schoolwerk. Een positieve mentale gezondheid lijkt een beschermende factor te zijn.

Met het onderzoeksrapport wordt ingezoomd op de verschillende stress- en risicofactoren en zijn oplossingsrichtingen beschreven. Enkele opgenomen aanbevelingen van de studenten zelf, zijn:

  • Verlaag schooldruk en geef meer aandacht aan persoonlijke ontwikkeling op school.
  • Zorg voor laagdrempelige hulp en ondersteuning bij psychische problemen, doorbreek het taboe hieromtrent en bied een luisterend oor.
  • Vergroot de inspraak en invloed van jongeren: met name over schoolzaken, maar ook breder.
  • Geef jongeren goede informatie en voorlichting: met name over schoolzaken, maar ook op andere levensdomeinen.

Studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Het is van belang om oog te hebben voor de hoge studiedruk én een inclusief studieklimaat. Welzijn en stress hebben extra impact op studenten met een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Denk daarbij ook aan financiële zorgen en het sociale klimaat die van invloed kunnen zijn op het welzijn van studenten.

ECIO is actief op het thema studentenwelzijn in het hoger onderwijs met het faciliteren van het landelijk netwerk Studentenwelzijn ho en als lid van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn. Daarnaast ondersteunt ECIO hogescholen en universiteiten ook direct bij visie- en beleidsontwikkeling voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Neem contact met ons op. Wij bespreken graag met jou de mogelijkheden. Of bekijk het aanbod van activiteiten en trainingen.

Downloads:

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho