Krachtenbundeling met Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

Bord met logo's en handtekeningen betrokken organisaties

14 januari 2022

Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg. Breed gedragen acties in de maatschappij zijn noodzakelijk. Hiertoe ondertekende staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS op 28 januari 2021 met betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder ECIO, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025. Hiermee bundelen wij onze krachten om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor 24 miljoen euro beschikbaar. Op deze pagina informeren we je over de ontwikkelingen en activiteiten die plaatsvinden rondom de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Vandaag publiceert de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) de maandelijkse analyse van de meest recente suïcidecijfers. De cijfers laten deze keer een toename zien in de groep jongvolwassenen. Dat is uiteraard zorgwekkend. Vanmorgen hebben landelijke media zoals NOS en Algemeen Dagblad, hier ook aandacht aan besteed.

*Nieuwsupdate 4 oktober 2021*

Bijeenkomst brede coalitie Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025

De brede coalitie werkt samen aan het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de brede coalitie op 4 oktober 2021 ging Gerdien Franx (programmamanager van de Landelijke Agenda) met haar presentatie in op de feiten over zelfdoding, de gezamenlijke missie, de 3 beoogde maatschappelijke veranderingen, de 7 strategische doelstellingen en 23 projecten met meetbare resultaten. Tevens zijn de rollen en taken van de coalitiepartners besproken.

Aanpak suïcidepreventie

Eelco van Asch (COO Raad van Bestuur NS) vertelde over het programma spoorsector waarmee ze suïcidepreventie in de spooromgeving willen aanpakken. Naast het overzicht van activiteiten die inmiddels zijn geïnitieerd, deelde Van Asch de vervolgactiviteiten in relatie tot de Landelijke Agenda. Fred Hoekstra (directeur sociaal medische Zaken UWV)  deelde tips voor andere organisaties, naar aanleiding van hun eigen ervaringen rondom suïcidepreventie.

* Nieuwsupdate 28 april 2021*

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides tijdens de coronacrisis zijn aanleiding geweest om in maart 2020 de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) op te richten, voor inzicht in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen. Over de periode tot en met maart 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd.1 Echter is het aantal jongeren tot 30 jaar, dat door zelfdoding stierf in januari en februari van 2021, hoger dan in dezelfde maanden in eerdere jaren.

Om te trachten om te voorkomen dat deze trend zich voortzet, is actie op korte termijn nodig. Hiervoor kwamen 113 Zelfmoordpreventie en de samenwerkende partners (NLggz, NVvP, NVK, MIND, NVSHA, VO-raad, IGJ, ProRail, NS, Jeugdzorg, Levvel, NZ, VU Amsterdam, ECIO en VH) afgelopen week bijeen. Zij bespraken korte termijnacties, gericht op de preventie van suïcide onder jongeren, in lijn met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

* Nieuwsupdate 10 maart 2021 *

De urgentie voor zelfmoordpreventie is onverminderd hoog. Met de toename van sociaal isolement, depressie en eenzaamheid door de coronacrisis nemen de zorgen toe. Het initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie en Memorie van Toelichting is 5 maart aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer en wordt ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Een wetsvoorstel, voor het vastleggen van het reeds ontwikkelde beleid, ter versteviging van het fundament voor het beleid. Eerder bundelden al meer dan 40 organisaties, waaronder ECIO, hun krachten met het ondertekenen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025.

Met het initiatiefwetsvoorstel wordt de plicht van de overheid, om zich in te zetten voor suïcidepreventie, verankerd in de Wet publieke gezondheid. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Naast het ministerie van VWS zijn ook andere ministeries betrokken, zoals LNV, OCW en SZW. Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, waaraan zij zelf invulling kunnen gaan geven. Met een factsheet wordt het geheel beknopt weergegeven.

Verwachte inwerkingtreding wetsvoorstel

Met de betrokkenheid en steun van verschillende politieke partijen kan het wetsvoorstel de procedure vlot doorlopen. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 juli 2022.

* Nieuwsupdate 1 februari 2021 *

Op 28 januari 2021 ondertekende staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS met betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder ECIO, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025. Hiermee bundelen zij hun krachten om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor 24 miljoen euro beschikbaar.

Feiten en cijfers suïcide(pogingen)

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag. Het leven van ruim 250.000 nabestaanden wordt hiermee diep geraakt. Daarnaast doen dagelijks 135 mensen een suïcidepoging, waarvan 40 mensen terechtkomen op de spoedeisende hulp.

Brede acties noodzakelijk voor effectieve aanpak suïcidepreventie

Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn. De betrokken organisaties uit onder andere het onderwijs, de zorg of het sociaal economisch domein committeren zich aan verschillende activiteiten zoals het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten; het opleiden, bijscholen en toerusten van professionals; acties in de wijk, op scholen en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Hierbij staan de jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden, centraal. In de Factsheet Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 zijn de zeven strategische doelstellingen, die nader worden uitgewerkt, uiteengezet.

Ondertekenaars Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Agenda die is ondertekend door ruim 40 organisaties: het ministerie van VWS, CBD, COC, de Nederlandse ggz, ECIO, FMG, GGD Amsterdam, GGD GHOR Nederland, GGZ Oost-Brabant, IGJ, IVM, Ivonne van de Ven Stichting, Jeugdzorg Nederland, KBvG, LHV, LOBP, LUBEC, MBO Raad, MIND, NFZP, NHG, NIP, NS, NVSHA, NVVK, NVvP, NVZ, PO Raad, ProRail, SAM,SUNA, Sure-Net, Trimbos Instituut, TSD, UWV, V&VN, Valente, VGN, VH, vLOGO, VNG, VO Raad en 113 Zelfmoordpreventie. Deze bestuurlijke coalitie van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie komt in het voorjaar weer bijeen en worden vervolgstappen verder afgestemd.

Wil je betrokken worden bij het initiatief? Sluit dan ook aan! Bekijk het overzicht van de verschillende organisaties die de Landelijk Agenda inmiddels hebben ondertekend.

Studentenwelzijn

Steeds meer studenten met psychische problemen studeren in het onderwijs. Het gaat om studenten die vaak extra ondersteuning of behandeling nodig hebben tijdens de studie en/of bij het volgen van onderwijs. ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn die zich richt op de implementatie van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn binnen het hoger onderwijs.

Studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Onderwijsprofessionals ervaren vaak ‘handelingsverlegenheid’ in het contact met en de begeleiding van studenten met psychische problemen. In het onderwijs hoort de studentrol en niet de patiëntrol centraal te staan. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? ECIO organiseert op 23 september een studiedag om onderwijsprofessionals daarbij te ondersteunen. Ben je als onderwijsprofessional op zoek naar  kennis en vaardigheden voor het begeleiden en ondersteunen van studenten met psychische problemen, zodat zij zonder belemmering kunnen leren? Meld je dan aan.

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals