Grote zorgen rondom welzijn studenten en onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs en mbo

24 november 2020

De pandemie is nog in volle gang. Studenten, docenten en medewerkers van onderwijsinstellingen staan onder grote druk. Ingrid van Engelshoven, minister van OCW maakte de balans op en informeerde vandaag de Tweede Kamer over de gevolgen van covid-19 voor het hoger onderwijs en het mbo. Zij gaat daarbij in op wat de impact is op de studievoortgang door het gebrek aan stageplekken, toenemende stress en werkdruk, studievertraging, de onderwijskwaliteit en praktijkonderwijs.

Studenten geven aan meer gestrest te zijn en ook meer depressieve klachten te hebben. Ze hebben moeite met de eenzaamheid en zelfregulatie die het onderwijs op afstand van ze vraagt. Daarbij hebben ze zorgen over hun toekomstige studieverloop. Ook onderwijsprofessionals ervaren toegenomen werkdruk door de combinatie van fysiek en online lesgeven, de toegenomen voorbereidingstijd en de handhaving van de coronamaatregelen bij studenten.

Studentenwelzijn

Studentenwelzijn staat meer dan ooit hoog op de agenda van instellingen, die zich inspannen om studenten passende begeleiding en ondersteuning te geven. Het is dan ook zeer belangrijk om in contact te blijven met studenten, in het bijzonder met studenten met een ondersteuningsvraag. Bekijk ook de praktische voorbeelden hoe je als onderwijsinstelling bijdraagt aan studentenwelzijn.

Studievertraging

De eerste tekenen wijzen op toename van studievertraging in het mbo. Voor het hbo wordt vertraging in de tweede helft van dit studiejaar verwacht vanwege het niet doorgaan van stages en praktijkonderwijs.

Onderwijskwaliteit

Uit het onderzoek van de AOb blijkt dat 75% zich zorgen maakt over de onderwijskwaliteit. Blijven de studenten aangehaakt? Onderwijsinstellingen werken aan goede online didactiek en maken keuzes tussen verschillende onderwijsvormen. Deze versnelde innovatie vraagt om tijd. ECIO is mede-redacteur op de Vraagbaak Online Onderwijs waar ook kennis, tips en voorbeelden worden gedeeld om de overstap naar online onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stagetekorten en arbeidsmarktperspectief

Het moeilijk kunnen vinden van stageplekken in sommige sectoren en regio’s is zorgelijk, omdat stages een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn en voor een goede verbinding met en voorbereiding op de arbeidsmarkt zorgen. Het hoger beroepsonderwijs is door deze problematiek vanwege beroepsgerichtheid van de opleidingen zwaarder getroffen dan grote delen van het wetenschappelijk onderwijs. Ook voor het mbo is het oplopende tekort aan stages en leerbanen zorgwekkend. Juist omdat leren in de praktijk hier een essentieel onderdeel van is.

Extra budget voor ondersteuning ten tijde van de coronacrisis

Voor de kwetsbaarheid voor studenten stelt het Kabinet € 52 miljoen in 2021 beschikbaar voor het mbo. Daarnaast verkent het Kabinet of de werkdruk in het gehele onderwijs, dus inclusief het mbo en ho, ook verlicht kan worden met tijdelijke ‘coronabanen’, met name door inzet van onderwijsondersteunend personeel. (zie Kamerbrief Stand van zaken ‘coronabanen’ – 16 november 2020).

***

Praten over depressie met je naasten kan helpen. Kijk op 113.nl/depressie voor informatie en hulp bij depressie.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Webinar mbo 1.5: Het nieuwe normaal | kansengelijkheid op afstand