ECIO Infolijn | Een analyse van de veelgestelde vragen over inclusief onderwijs in 2020

Contactgegevens ECIO Infolijn staafdiagram met inclusiethema's scores van veelgestelde vragen 2020

15 maart 2021

Vandaag, een jaar geleden ging Nederland vanwege de coronapandemie, met de maatregelen van het kabinet zo goed als op slot. De scholen stonden voor een voldongen feit: een directe omschakeling naar online onderwijs. Naast knelpunten voor het toegankelijk maken van online onderwijs, stond ook studentenwelzijn onder druk. Met tal van onderzoeken zijn de ervaringen en belemmeringen van studenten en onderwijsprofessionals uitgelicht. Best practices, tools en tips zijn verzameld en gedeeld. Met veel initiatieven kon worden doorgepakt op het verduurzamen van toegankelijk online onderwijs en studentenwelzijn. ECIO ondersteunde hierbij met verschillende initiatieven, waaronder de Infolijn.

Infolijn voor ondersteuning van onderwijsprofessionals

De Infolijn is voor hoger onderwijsprofessionals, zoals docenten, studentenbegeleiders en beleidsmakers op hogescholen en universiteiten. Zij kunnen hier terecht met vragen over studeren met een functiebeperking of extra ondersteuningsbehoefte. Wie maakten afgelopen jaar gebruik van deze Infolijn? Waarop hadden de vragen betrekking en wat was hierbij de relatie met de coronacrisis? We zetten de bevindingen hieronder uiteen.

Geregistreerde vragen voor ondersteuning bij toegankelijk onderwijs

In 2020 zijn 124 vragen geregistreerd. In het eerste kwartaal ontvingen we de meeste vragen (46). In het tweede en derde kwartaal nam het aantal vragen af, van 25 naar 18. In het laatste kwartaal nam het aantal vragen toe tot 31.

Top-5 veelgestelde specifieke ondersteuningsvragen

De meeste vragen betroffen mogelijke hulpmiddelen en voorzieningen (26). Het online onderwijs had ook impact op de studievoortgang. Hierover zijn 15 vragen gesteld. Met de algehele lockdown viel voor vele studenten de bijbaan weg. Hierdoor zijn 15 vragen gesteld over financiële ondersteuningsmogelijkheden. Rondom stages zijn 15 vragen ontvangen. De online toetsvormen was niet voor alle studenten eenvoudig. Hierover zijn 11 vragen gesteld. De overige ondersteuningsvragen liepen qua onderwerp zeer uiteen. Zoals onder andere beleid en kwaliteitszorg, discriminatie, deskundigheidsbevordering, rechten, studiekeuze en studeren in binnen en buitenland.

Wie maakten er gebruik van de Infolijn?

Hoewel de Infolijn is bedoeld voor hoger onderwijsprofessionals, waren het ook ouders, studenten, en studentenvakbonden uit het voortgezet onderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die de Infolijn raadpleegden. De meeste vragen (38) waren afkomstig van studenten. Opvallend was het aantal van 29 vragen over hun persoonlijke situatie. Gezien de infolijn is bedoeld voor onderwijsprofessionals heeft ECIO deze studenten doorverwezen naar een studentendecaan of andere organisatie voor maatwerk die wel individuele begeleiding kan bieden. Als onderwijsprofessional kwamen de vragen vooral van studentdecanen (19), respectievelijk studieadviseurs (6), docenten (2) en beleidsmedewerkers (2). Ook hulpverleners (11) en belangenorganisaties (2) hebben gebruikgemaakt van de Infolijn. 38% van de vragen (47) kwam vanuit het hbo. Gevolgd door de categorie overig/onbekend. Dit betrof algemene vragen waarbij de onderwijsinstelling niet van toepassing of niet bekend was.

Afbeelding Infolijn onderwijssectoren

Specifieke ondersteuningsvragen in relatie tot functiebeperking of ondersteuningsvraag

De meeste ondersteuningsvragen hadden betrekking op studeren met dyslexie/dyscalculie (22). Gevolgd door autisme (14) AD(H)D (13), chronische ziekten (11), bewegingsbeperking (8) psychische klachten (6), auditieve beperking (5) en taalontwikkelstoornis (3). Sommige vragen betrof ook meerdere functiebeperkingen. Daarnaast zijn 39 vragen gesteld die niet specifiek een beperking betroffen of waarvan de beperking niet bekend was.

Specifieke ondersteuningsvragen in relatie tot inclusiethema

Voor inclusief onderwijs staan verschillende prioritaire thema’s centraal. Opvallend is de uitschieter van ‘informatievoorziening en voorlichting’ met 95 vragen. Het is belangrijk te weten welke informatie op welke sleutelmomenten tijdens het studieproces nodig is, en daar vervolgens voor te zorgen. Vaak blijkt dat de informatievoorziening rondom voorlichting, intake en begeleiding nog knelpunten vormen. Studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag vraagt veelal om extra ondersteuning, zeker in coronatijd. Respectievelijk zijn vragen gesteld over toegankelijk toetsen en examineren (12), toegankelijkheid (7), stage en werk (6) deskundigheid (2) en begeleiding (2).

Afbeelding Infolijn inclusiethema's

Veelgestelde vragen en tips

In het artikel op de Vraagbaak Online Onderwijs zetten we de veelgestelde vragen met de doorverwijzingen en tips per inclusiethema uiteen. De meestgestelde vragen zijn ter ondersteuning vervat in een factsheet voor zowel professionals als studenten in het hoger onderwijs.

Verduurzaming van online toegankelijk onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben flexibel ingespeeld op de coronacrisis met alle beperkingen die het met zich meebracht. In alle hectiek zijn creatieve oplossingen bedacht waarmee de lessen en het materiaal voor studenten toegankelijk werd. De aanpakken werden en worden steeds innovatiever. ECIO ondersteunde met kennisdelingssessies en handreikingen hierbij. Binnen de verschillende netwerken, gefaciliteerd door ECIO, trokken onderwijsinstellingen samen op bij het doorpakken op het verduurzamen van toegankelijk onderwijs. Zodat ook na het coronatijdperk zowel fysiek als online onderwijs toegankelijk is voor alle studenten. Op de website vind je veel informatie, handige tips en hulpmiddelen ter ondersteuning.

Meer informatie over inclusief onderwijs

Wil je meer weten over het vormgeven en borgen van inclusief onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag