Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie

20 oktober 2020

Kwetsbare hbo-studenten, waaronder studenten met een functiebeperking, kampen met belemmeringen in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Het versterken van de ketenaanpak en bruggen slaan tussen onderwijsinstellingen én andere regionale partijen in Fryslân, moeten hier verandering in brengen. Op 29 oktober 2020 ondertekenen de hogescholen NHL Stenden, Van Hall Larenstein en REA College een intentieverklaring onder de naam ‘dwarsverbinden’. ECIO heeft het proces begeleid.

Knelpunten in de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt

Kwetsbare studenten komen minder snel aan een baan. Ze hebben een grotere kans op uitval zonder diploma. Ze doen gemiddeld langer over de studie en bouwen een veelal minder gevarieerd cv op. Juist nu, in deze coronacrisis lopen zij extra risico in Fryslân. De verantwoordelijkheid van het onderwijs houdt op bij de uitstroom. De verantwoordelijkheid van SZW en de gemeente start pas als iemand thuis zit en een uitkering aanvraagt. Het gevolg is dat hogescholen zich onvoldoende verantwoordelijk hoeven te voelen voor deze onzichtbare groep kwetsbare studenten. Met het leggen van verbindingen over de organisatiesgrenzen heen (dwarsverbinden) willen we hier verandering in brengen.

Regionale samenwerking voor ketenaanpak

Op 29 oktober 2020 ondertekenen de hogescholen NHL Stenden, Van Hall Larenstein en REA College een intentieverklaring onder de naam ‘dwarsverbinden’. Betrokken partijen spannen zich in voor een groep kwetsbare hbo-studenten in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, ter versterking van de regionale ketenaanpak. Ook de gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt! hebben warme belangstelling.

Friesch Dagblad: artikel over de organisaties die de intentieverklaring gaan ondertekenen op 29 oktober 2020.

 

Achtergrondinformatie

Lees ook de Kamerbrief ‘extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie’ (2014) waarin gewezen wordt op minder kansen op duurzame arbeidsparticipatie voor hoger opgeleide jongeren (hbo, universiteit) met een kwetsbaarheid. Ook het onderzoek Mind the gap (2018) laat zien dat deze groep onvoldoende worden voorbereid op arbeidsmarkt. Het onderzoek van het Fries sociaal planbureau toont aan dat de werkloosheid in Fryslân hoger is dan het landelijk gemiddelde. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) is door de Rijksoverheid op 14 juli 2016 geratificeerd. Dit verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking.  Gemeente, provincie en rijk moeten zorgdragen voor de realisatie van het verdrag. Het verdrag heeft betrekking op alle leefgebieden van de inwoner, participatie in de volle breedte staat centraal.

Meer informatie

Klik hier voor het persbericht Ondertekening Intentieverklaring Dwarsverbinden Leeuwarden.

Wil jij met je organisatie ook aan de slag om, met een structurele werkwijze, kwetsbare hbo-studenten de juiste ondersteuning te bieden?

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag