Coronacrisis raakt kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt extra hard

titel rapport en foto met persoon voor etalage met tekst vacatureoproepgroepen op de arbeidsmarkt

23 december 2020

Velen worden getroffen door de coronacrisis. Sommigen lopen echter meer risico. Zoals jongeren met een arbeidsbeperking of chronische ziekte. Zij hadden voor de crisisuitbraak al een achterstand op de arbeidsmarkt met een grotere kans op financiële problemen en blijvende effecten op de langere termijn. De Denktank Coronacrisis voerde een inventarisatie uit en doet aanbevelingen voor deze groepen op de arbeidsmarkt.

Inventarisatie arbeidsmarktpositie kwetsbare groepen

Een werkgroep van de Denktank Coronacrisis inventariseerde de gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van zowel werkenden en werkzoekenden met extra kwetsbaarheden. Kwetsbaarheden zoals weinig werkervaring, een laag opleidingsniveau, persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, herkomst en arbeidsbeperkingen. De Denktank Coronacrisis bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke werkgevers en werknemersorganisaties, Iederin, UWV, VNG, Diversiteit in Bedrijf, de Onderwijsraad, CBS, SCP, SER-kroonleden, en het Ministerie van SZW.

Conclusies en aanbevelingen

Met het Kennisdocument beschrijft De Denktank Coronacrisis zeven algemene conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen is de stand van zaken van een aantal kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, begin december 2020, beschreven. Zoals onder andere ho-studenten, jongeren met een arbeidsbeperking en (chronisch) zieke werkenden. Naast de geobserveerde knelpunten zijn mogelijke instrumenten en beleidsoverwegingen ter ondersteuning van deze kwetsbare groepen beschreven.

  1. Neem iedereen mee, ook de achterhoede
  2. Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd actief na
  3. ‘Kwetsbare groepen coronadashboard’ is nodig
  4. Laat de doelgroep zelf meedenken en oplossingen aanreiken
  5. Ga na wat werkgevers nu nodig hebben voor kwetsbare groepen
  6. Stel voldoende middelen beschikbaar voor re-integratie van kwetsbare groepen
  7. Zorg voor goede toerusting van de uitvoeringsorganisatie

Wil je ook bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie?

Studenten met een ondersteuningsvraag lopen helaas nog tegen de nodige belemmeringen aan bij stages en bij de voorbereiding en overgang naar de arbeidsmarkt. Wil je aan de slag met het verkleinen van het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Wil je bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals, organisaties, (lokale)overheden en NGO’s op verschillende manieren bij duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld met projectactiviteiten, bijeenkomsten, onderzoek, brochures, artikelen en opiniestukken. ECIO werkt daarbij samen met verschillende arbeidsmarktpartijen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.