Dwarsverbinden | regionale aanpak voor arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-studenten

02 november 2020

NHL Stenden, Van Hall Larenstein en REA College ondertekenden op 29 oktober 2020 de intentieverklaring ‘Dwarsverbinden’. Met het project Dwarsverbinden worden organisaties in Fryslân met elkaar verbonden om preventief samen te werken en ervoor te zorgen dat kwetsbare studenten goed begeleid worden voor en tijdens hun stage. Deze  kwetsbare studenten hebben meer risico op uitval tijdens stage of afstuderen. ECIO, als landelijk expertisebureau voor inclusief onderwijs, ondersteunt het proces.

Regionale samenwerking voor betere arbeidsmarkttoeleiding kwetsbare hbo-studenten

Kwetsbare hbo-studenten ervaren soms belemmeringen wegens hun beperking bij het zoeken naar of functioneren op een stageplek. Ze weten niet waar en bij wie ze moeten zijn voor extra begeleiding. Bij uitval komen ze werkloos thuis te zitten en moeten gemeenten of UWV de student aan passend werk helpen, wat zonder diploma moeilijk is. De focus van het project Dwarsverbinden ligt op een betere overgang van school via stage naar de arbeidsmarkt.

Studentervaringen rondom stagebegeleiding

Tijdens de bijeenkomst vertelden twee studenten over hun ervaringen tijdens hun stageperiode. Zij gaven tips voor begeleiding en wat zij nodig hebben bij de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Duurzaam onderwijs

De vertegenwoordigers van de betrokken partijen spraken het belang uit voor het structureel vrijmaken van tijd om deze kwetsbare studenten te begeleiden en te bemiddelen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook de gemeente Leeuwarden is betrokken en sluit aan bij het project.

Vervolgstappen regionale ketenaanpak

De betrokken partijen gaan samen aan de slag voor een structurele werkwijze om kwetsbare hbo-studenten de juiste ondersteuning te bieden. ECIO blijft betrokken voor ondersteuning en advies. Ben je benieuwd naar de aanpak? Lees dan het  verslag van deze bijeenkomst en ook het artikel in het Friesch Dagblad.

.Nieuwsartikel friesch dagblad over de ondertekening van de intentieverklaring

Friesch Dagblad: artikel over de ondertekening van de intentieverklaring, d.d. 29 oktober 2020.

Meer informatie over regionale ketenaanpak voor betere arbeidsmarkttoeleiding

Wil jij met je organisatie ook aan de slag om, met een structurele werkwijze, kwetsbare hbo-studenten de juiste ondersteuning te bieden?

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag