Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Eciofoto

21 mei 2019

In het AO Onderwijs op 24 april 2019 kwam de vraag naar een onafhankelijk expertisepunt voor studeren met een ondersteuningsbehoefte aan de orde. Expertisecentrum inclusief onderwijs zou die functie graag vervullen.

Studeren is niet voor elke student vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor studenten die  in een rolstoel zitten, chronisch ziek zijn of met een depressie kampen. Met de introductie van passend onderwijs wordt er van scholen verwacht dat zij hun onderwijs zelf toegankelijk maken voor álle studenten. Dus ook voor studenten met een beperking. Omdat hierbij geen aparte onderwijsvorm voor handen is, is het belangrijk dat scholen voldoende worden ondersteund in het ontwikkelen van dergelijk passend onderwijs. Nu blijkt bij zowel politiek, MBO Raad als studenten behoefte aan een onafhankelijke expertisepunt, waar zowel mbo-scholen als studenten met hun vragen terecht kunnen. Een dergelijk expertisepunt zou scholen en studenten vooruit kunnen helpen om hen de informatie en specialistische kennis te bieden om het onderwijs daadwerkelijk ‘passend’ te maken.

Ondersteuning mbo essentieel volgens JOB

Timon van Engen, voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB): ‘Om het onderwijs écht passend te maken voor studenten, is het van belang dat scholen hier voldoende kennis over hebben. Hiervoor is het essentieel dat het mbo, net zoals het hoger onderwijs, wordt ondersteund door een expertisecentrum hierin.’

Rol onafhankelijk expertisepunt

ECIO vervult op dit moment de rol van onafhankelijk expertisecentrum voor het hoger onderwijs (hbo en wetenschappelijk onderwijs). Dat betekent in de praktijk dat ECIO met subsidie van OCW zorgt voor:

 • Informatievoorziening: ontsluiten en verspreiden van kennis en informatie via website, digitale nieuwsbrief, bijeenkomsten, voordrachten
 • Informatielijn voor onderwijsinstellingen (NB studenten en ouders verwijzen we in principe door naar de onderwijsinstellingen zelf)
 • Ontwikkelen van instrumenten en servicedocumenten over studeren met een beperking en studentenwelzijn
 • Organiseren van landelijke en regionale studiedagen en conferenties, met als doel kennis te verspreiden, ervaringen uit te wisselen en deelnemers de gelegenheid te bieden te netwerken
 • Lobby en netwerken gericht op het agenderen en voor het voetlicht brengen van specifieke knelpunten en oplossingen
 • Thema’s die centraal staan in de dienstverlening zijn
  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Fysieke en digitale toegankelijkheid
  • Begeleiding
  • Deskundigheid
  • Leerroutes (flexibilisering)
  • Toetsing en examinering
  • Waarborgen van kwaliteit
  • Stage en werk
 • Aansluitingsvraagstukken voor studenten met een beperking tussen mbo en hbo en vo-ho
 • Tevens dragen we actief bij aan de ambities Studentenwelzijn:
  • Aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat
  • Volledige en laagdrempelige informatievoorziening
  • Intensivering financiële ondersteuning
  • Instelling specifieke organisatie van de zorg voor studentenwelzijn
  • Continue aandacht voor bekwaamheid

In dit kader hebben we onlangs het Netwerk Studentenwelzijn HO opgericht, waar alle universiteiten en vrijwel alle hogescholen zich bij aangesloten hebben. Studentenwelzijn betreft aandacht voor alle studenten (dus ook in preventieve zin) en specifiek naast de studenten met een beperking, studenten met psychische klachten, studenten met mantelzorgtaken, studenten met zorg voor jonge kinderen en studenten, die bezig zijn met transgendertransitie.

Expertisecentrum inclusief onderwijs kán en wil haar expertise ook inzetten voor het mbo

Als onafhankelijk en landelijk expertisecentrum kan ECIO voldoen aan de behoefte in het mbo aan een onafhankelijk expertisepunt voor studeren met een ondersteuningsbehoefte. Niet alleen hebben we jarenlange ervaring als landelijk informatie- en expertisepunt om onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs te voorzien van juiste en actuele informatie en te ondersteunen in toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Ook kennen we het mbo vanuit de aansluitingsvraagstukken tussen mbo en hbo. En we delen als onderdeel van CINOP veel ervaring met de onderwijsvraagstukken binnen het mbo met onze collega’s, niet op de laatste plaats doordat ook ouders en studenten uit het mbo onze infolijn weten te vinden.