Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Inclusiever onderwijs

26 juni 2020

Afgelopen week verscheen het advies ‘Steeds Inclusiever’ van de Onderwijsraad. Dit advies werd gepubliceerd met het naderende einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend Onderwijs als aanleiding. De Onderwijsraad geeft met haar adviesrapport ‘Steeds inclusiever’ een perspectief voor de langere termijn, met inclusiever onderwijs als stip aan de horizon in o.a. het mbo. Hieronder geven we een korte weergave van de belangrijkste punten uit dit advies en hoe jij als mbo-school zélf aan de slag kan met inclusief onderwijs.

De samenleving heeft de opdracht mensen met een beperking ondersteuning te bieden en toe te rusten, zodat ze kunnen meedoen. Daarom heeft inclusie van mensen met een beperking een plaats gekregen in wetgeving en internationaal recht. In de praktijk vallen mensen met een beperking in Nederland echter nog vaak buiten de boot. Ook het onderwijs, dat deel uitmaakt van de samenleving, en jongeren en kinderen erop voorbereidt, kan en moet inclusiever

aldus de Onderwijsraad

Volgens de Onderwijsraad wordt inclusief onderwijs gevormd door drie elementen:

  1. Leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen
  2. Hun school is dichtbij huis
  3. Leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking.

Mbo-instellingen hebben op dit moment al de plicht álle studenten met een beperking ondersteuning en toerusting te bieden. Inclusiever onderwijs betekent dat zij deze taak steeds beter weten te combineren met gezamenlijk onderwijs van studenten met en zonder een beperking.

aldus de Onderwijsraad

Aanbevelingen uit het advies ‘Steeds inclusiever’

De Onderwijsraad heeft zijn rapport opgedeeld in drie hoofdaanbevelingen.

  • Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen. Oftewel richt het beleid zo in dat je als school klaar staat voor studenten met een beperking.
  • Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar. Dit betekent dat meer mengvormen van speciaal en regulier onderwijs gaan ontstaan en schoolsoorten waar mogelijk ook op één locatie komen.
  • Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs.

Eerder onderzocht ECIO wat de effecten van Passend Onderwijs in het hoger onderwijs zouden zijn.  ECIO vatte de conclusies en aanbevelingen samen en formuleerde daarbij 10 aandachtspunten.

Mbotoegankelijk.nl: informatie over studeren in het mbo met een beperking

Benieuwd welke aanpassingen en voorzieningen er mogelijk zijn voor mbo- studenten met een beperking of waar je als student recht op hebt? Hiertoe heeft ECIO pasgeleden, in opdracht van het ministerie van OCW, de website http://www.mbotoegankelijk.nl/ ontwikkeld. Alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag vinden hier antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Ook is hier van elke mbo-school in Nederland terug te vinden waar een student terecht kan voor extra begeleiding. De website heeft Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) tot stand gekomen in samenwerking met het JOB en Jongerenpanel Zorg & Perspectief.

Ondersteuning vanuit ECIO

Hoe zorg jij als onderwijsstelling voor een passend beleid, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren? Hoe ga je hier doelgericht mee aan de slag? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij met onder andere de beleidsscan. Een tool voor inzicht in het stadium van beleid binnen de instelling en handvatten om hiermee concreet aan de slag te gaan.

Wil je weten hoe ECIO jouw onderwijsinstelling kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag.

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho