Aandacht voor studentenwelzijn!

Foto netwerk studentenwelzijn 10012019 kln (3)

14 januari 2019

Op 10 januari 2019 kwamen meer dan 100 professionals uit het hoger onderwijs samen als het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Doel was met elkaar af te stemmen wat dit landelijke netwerk wil bereiken, welke stappen er gezet moeten worden, met wie en wat daarvoor nodig is. Expertisecentrum inclusief onderwijs is de trekker.

Vorig jaar stelde een door de minister van OCW ingestelde werkgroep (met VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en ECIO) een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn op. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Actieplan Studentenwelzijn dat eerder in 2018 al verscheen. Het Ministerie OCW heeft het team Studentenwelzijn van ECIO/CINOP opdracht gegeven om instellingen voor hoger onderwijs op dit thema te ondersteunen door partijen bij elkaar te brengen en kennis te verspreiden.

Marian de Groot van ECIO opende de netwerkbijeenkomst op 10 januari jl.: “Er is toenemende aandacht voor prestatiedruk, psychische klachten, studenten met een beperking, transgenders in transitie en studenten met jonge kinderen of mantelzorgtaken. Deze studenten en de belemmeringen waar zij tegenaan lopen moeten wij herkennen en erkennen en binnen het onderwijs aangepakt worden.”

Studentenperspectief op studentenwelzijn

Rebecca Talbot (19) studeert Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en volgt de lerarenopleiding PABO. “Ik kom uit een minimagezin, ben chronisch ziek en een mantelzorger en heb de ambitie om mijn mogelijkheden volop te benutten. Ik loop vaak tegen problemen aan die niet alleen voor mij belemmerend zijn, maar ook voor mijn medestudenten. Opleidingen horen toegankelijk te zijn. En dit is het moment om te praten over wat toegankelijk en inclusief nu daadwerkelijk betekent in het hoger onderwijs.”

Van Platform/Actieplan Studentenwelzijn naar Netwerk Studentenwelzijn

Rob Bovens en Jolien Dopmeijer hebben het initiatief genomen voor het Actieplan Studentenwelzijn.
Rob Bovens: “Sinds 2011 zijn er diverse initiatieven ontstaan en wat we hier vandaag zien is gewoon fantastisch. In het Actieplan Studentenwelzijn beschreven we vijf pijlers die wat ons betreft altijd integraal aangepakt moeten worden. Als initiatiefnemers blijven wij het landelijk netwerk studentenwelzijn kritisch volgen. Wij hopen dat naast OCW ook VWS meer betrokken gaat worden.”

Foto netwerk studentenwelzijn 10012019 kln (4)

Twee goede voorbeelden

Ger Boonen, directeur studentenzaken van de Radboud Universiteit: “Uit onderzoek blijkt dat 60% van de studenten van de RU druk ervaart en dat studenten veel sociale problemen ervaren. De RU heeft actiepunten opgesteld zoals peer-to-peer-begeleiding we hebben meer studentpsychologen aangenomen en zijn diverse pilots gestart als ‘Flexibel Onderwijs’ voor studenten met een zorgtaak en zetten we bijvoorbeeld in op verbeterde voorlichting: Are you fit to study?”

Esther Tonnaer, consulant studentcoaching bij Fontys dienst studentenvoorzieningen: “De laatste jaren kregen wij meer signalen over studiedruk. Intern zijn we gesprekken aangegaan en zijn met een werkgroep aan de slag gegaan met het actieplan studentenwelzijn. We staan voor het welzijn van álle studenten. Evidence based hebben we een actieplan opgezet en hebben ingezet op vroegsignalering, zelfredzaamheid van studenten en de studeerbaarheid van het curriculum. Daarvoor is professionalisering van docenten en studentcoaches nodig. We zijn verschillende pilots gestart en hanteren steeds een holistische benadering: wil je studenten helpen, dan moet ook je personeel gezond zijn.”

Invulling geven aan het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

In vijf groepen hebben de deelnemers gesproken over wat we met het landelijke netwerk willen bereiken, welke stappen er gezet moeten worden, met wie en wat daarvoor nodig is. ECIO inventariseert al deze punten en werkt er op korte termijn mee verder, samen met degenen die hebben aangegeven graag mee te denken/doen.