Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. ECIO krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

 • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
 • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
 • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
 • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
 • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
 • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
 • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat zijn de risico’s?

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering faciliteert ECIO het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders.

Sluit ook aan!

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

De bijeenkomsten van het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Het landelijk netwerk Toetsen en Examineren komt jaarlijks driemaal bijeen. De data voor 2022 zijn:

 • 15 februari 2022
 • 12 mei 2022
 • 4 oktober 2022

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals

Handreiking | Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen