Landelijke stuurgroep studentenwelzijn hoger onderwijs

Binnen het landelijk netwerk studentenwelzijn is er ook een stuurgroep studentenwelzijn. De stuurgroep schets kaders voor het landelijk netwerk studentwelzijn, zij zorgen voor de vormgeving van de netwerkbijeenkomsten (inhoudelijke kennisdeling) en signaleren knelpunten en agenderen via VSNU en VH als spreekbuis. De stuurgroep komt zes keer per jaar bijeen.

Het overzicht van de overlegstructuren van rondom Studentenwelzijn geeft je inzicht in de samenwerking op student-, instellings- en landelijk niveau.

Maak kennis met stuurgroepleden

Organisatie: Radboud Universiteit

Rob Vaessen

Rob Vaessen combineerde Bedrijfswetenschappen met vele extra-curriculaire activiteiten. Dit motiveerde hem om na zijn studie aan de slag te gaan bij de Radboud Universiteit. Na 12 jaar in diverse functies in ondersteunende en faciliterende diensten, is hij sinds 2021 hoofd Student Affairs. Deze afdeling bestaat uit de operationele teams Student Life & International Mobility en Student Support en een beleidsteam. In dat laatste team is o.a. het verbetertraject Studentbegeleiding2023 ondergebracht, evenals de coördinatoren op gebied van career service, DEI (diversity , equity & inclusion) en Welzijn. Samen met Marieke de Bakker van de Universiteit Utrecht vertegenwoordigt Rob de universiteiten op dit thema in samenwerking met de VSNU.

Organisatie: Windesheim en Trimbos-instituut

Jolien Dopmeijer is werkzaam als Projectleider Studenten bij het Trimbos-instituut en als docent-onderzoeker bij het Teachers College van hogeschool Windesheim. Met het Studententeam van het Trimbos-instituut werkt zij aan monitoring van de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten en het ontwikkelen van aanbod en initiatieven ter bevordering van het studentenwelzijn. Jolien onderzoekt het thema studentenwelzijn sinds 2010 en is hier in februari 2021 op gepromoveerd. Zij is mede-initiator van het Actieplan Studentenwelzijn (2018) dat ten grondslag lag aan het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Jolien heeft expertise en een grote bevlogenheid op diverse studentenwelzijnsthema’s zoals mentale gezondheid, positieve psychologie, middelengebruik, studieklimaat en ‘sense of belonging’ (verbondenheid en je thuis voelen binnen de school) en bepleit sterk het belang van een preventieve integrale aanpak ter bevordering van studentenwelzijn. Studentenwelzijn gaat hierin over álle studenten en over de student de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Bij het Teachers College worden de eerste stappen gezet om deze thema’s te integreren in het curriculum.

Organisatie: Fontys

José Theulen is directeur Studentenvoorzieningen bij Fontys Hogescholen. Zij is de initiator van het programma Studiesucces, waarin studentenwelzijn en studentcoaching een prominente plaats hebben. Kenmerkend voor dat programma is dat de vele aspecten van studiesucces in samenhang met elkaar worden gebracht en worden gevoed door onderzoek. Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de studentenpsychologen, studentendecanen en studiekeuzeadviseurs, alsmede medezeggenschap en de studentenadministratie.

Organisatie: Universiteit Utrecht

Marieke Bakker

Marieke de Bakker werkt bij de Universiteit Utrecht als afdelingshoofd Studenten. Marieke is als afdelingshoofd verantwoordelijk voor strategische beleidsadvisering aan het college van bestuur en faculteiten op het gebied van studentzaken, voor studentbegeleiding en studentendienstverlening op universitair niveau en voor de contacten met studie- en studentenverenigingen. De Universiteit Utrecht heeft sinds 2018 een werkprogramma dat gericht is op het bevorderen van studentenwelzijn, o.a. door uitbreiding van het aanbod gericht op preventie en intensivering van communicatie en begeleiding. Een taskforce bestaande uit studenten en medewerkers ziet toe op de voortgang.

Organisatie: Codarts Rotterdam

Stephanie Keizer-Hulsebosch is werkzaam als afdelingshoofd Student Life bij Codarts, hogeschool voor de podiumkunsten in Rotterdam. Student Life is een studentgericht zorg- en begeleidingsprogramma dat integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs alsmede gebruikmaakt van praktijkgericht onderzoek. De focus light hierbij op het stimuleren van zelfredzaamheid en veerkracht en, gezien de aard van de opleidingen, het optimaliseren van talent en waar mogelijk voorkomen van fysieke en mentale klachten. Daarnaast werkt Stephanie als onderzoeker bij het lectoraat Performing Arts Medicine en is ze een van de oprichters van het onderzoekscentrum Performing artist and Athlete Research Lab (PEARL) dat onderzoek doet naar gezondheidsklachten en effectieve interventie strategieën bij podiumkunstenaars en atleten. Stephanie heeft ruim twintig jaar (inter)nationale ervaring in het opzetten van programma’s op het gebied  van studentenwelzijn- en begeleiding, cultuurverandering en change management.

Organisatie: University Maastricht

Mieke Jansen

Mieke Jansen werkt bij de Universiteit Maastricht als coordinator student wellbeing Nationaal Plan Onderwijs. De UM heeft sinds 2018 een uitgebreid programma m.b.t. studentenwelzijn, bestaande uit e-health modules, trainingen en workshops, individuele begeleiding en informatievoorziening en een wellbeing movement. De nadruk ligt op preventie en het bevorderen van weerbaarheid van studenten. Het gaat om Herkennen, Erkennen en Actie ondernemen bij mogelijke problemen. Studenten hoeven het niet alleen te doen! Als gemeenschap: studenten, peers, staff werken we samen. Ons streven is om samen met studenten ons aanbod te verbeteren en zo nodig uit te breiden. We maken deel uit van internationale Caring Universities programma.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho