Aandacht voor kwaliteit en continuïteit

Hoger onderwijsinstellingen beschikken over adequaat beleid om de missie op de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Onderdeel van dit beleid is de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.

Vanaf het instellingsniveau tot en met het niveau van de opleiding/afstudeerrichting is het beleid geformuleerd en systematisch uitgewerkt. De instelling waarborgt de kwaliteit en de continuïteit van dit beleid. Dit gebeurt door het goed formuleren van het beleid, de uitvoering ervan, de evaluatie van de effectiviteit en het doorvoeren van verbeteracties. Met andere woorden: Plan, Do, Check en Act.

Klik op de verschillende fasen in bovenstaande Demingcirkel (PDCA-cirkel) en vind de bijbehorende acties en hulpmiddelen.

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Voer verbeteracties door die uit Check zijn gekomen.

Plan

Het onderdeel ‘plan’ houdt in: het vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaat te bereiken. Dit legt u vast in een plan van aanpak. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan van aanpak kan bij diverse personen belegd zijn, zoals de studentendecaan, coördinator studeren met een functiebeperking, studieadviseur, enz. De goedkeuring van het plan dient altijd te gebeuren door het college van bestuur. Voor de inhoud van het plan is het belangrijk alle betrokkenen inspraak te geven. Slim beleggen is cruciaal!

Do

Het invoeren van de verandering, of het uitvoeren van een pilot in de organisatie, ofwel: de uitvoering van het plan. Belangrijk is dat alle lagen in de organisatie worden betrokken: student+, docent, medewerkers van ondersteunende diensten, studieadviseur, studieloopbaanbegeleider, studentendecaan, opleidingsmanagers, examencommissies, college van bestuur. Implementeren in beleid, gedrag, processen en werkwijzen.

Check

De uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd in relatie tot de gemaakte plannen. In deze fase verzamel je informatie over studeren met een functiebeperking binnen de opleiding of instelling. Hierbij zijn doelstellingen uit het plan van aanpak leidend. Het is goed om informatie van verschillende betrokkenen te verzamelen: professionals uit de eigen organisatie, externe partners (NVAO, ECIO), en studenten+. Ook feiten, zoals aantallen studenten met voorzieningen/ aanpassingen, cijfers met betrekking tot studiesucces van studenten+ enzovoort, kunnen ondersteunend zijn bij het doen van de check. Neem hierbij ook de resultaten mee van onderzoeken, zoals de NSE en de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs, waarmee de bevindingen van studeren in het hoger onderwijs worden uitgelicht.

Act

Het borgen van successen en afspraken in het beleid studeren met een functiebeperking van de opleiding of instelling staat in deze fase centraal. Waar nodig kunnen nog bijstellingen gedaan worden of kunnen opnieuw doelen geformuleerd worden voor de nieuwe beleidscyclus.

Lees meer over de acties, hulpmiddelen en werkwijze van de verschillende onderdelen bij de PDCA-cirkel.

Gerelateerde items

Parlementair onderzoek Eerste kamer naar effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte