‘Voldoen aan de ondersteuningsbehoefte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid’

profielfoto jonge vrouw blond haar in staart met zwarte kraagloos shirt aan

01 juni 2021

Saskia Dekker is al ruim zes jaar stagecoördinator van Hogeschool Tio. Met haar coördinatie- en coachingsrol focust ze, samen met de afdeling Onderwijs en Kwaliteit, met beleid en aanpak op synergie en maatwerk voor alle studenten. Saskia zet de Tio-aanpak voor het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag hieronder uiteen.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

“Tio werkt met kleinschalige klassen van gemiddeld 12 studenten per klas. Voor visie en beleid is draagvlak binnen de gehele organisatie. Als stagecoördinator stem ik het beleid af met het management. Het voordeel van onze kleinschaligheid is dat alle studiecoaches en docenten betrokken zijn bij inclusief onderwijs en kennis hebben van de ondersteuningsbehoeften en de aanpak daarin. Hierbij worden ook de afdeling Onderwijs & Kwaliteit en de Examencommissie betrokken. Tio is een particuliere instelling gericht op maatwerk. Studenten met een functiebeperking, een eigen onderneming of studenten die topsport beoefenen, kunnen hun opleiding zonder belemmering doorlopen.

Collectief leren

We hebben bij Tio zelf de training Functiebeperking en maatwerk voor studiecoaches en docenten opgezet. Bij de ontwikkeling van de training hebben we veel geleerd van de samenwerking met ECIO.

Bijvoorbeeld door breder te kijken: een ondersteuningsvraag is veel breder dan een functiebeperking.

Naast de training is er dankzij de kleinschaligheid ook nauw contact tussen de studiecoaches en docenten. Bij ontwikkelingen, vragen en beslissingen rondom studentcases zijn altijd de betreffende docent, de studiecoach en de student zelf betrokken. Met regelmaat wordt met studievoortgangsgesprekken gemonitord of de ondersteuning voldoende is. De input van de studenten zelf, is daarbij zeer waardevol. Ervaringen en best practices worden gedeeld, zodat collega’s zich blijven ontwikkelen op het vlak van begeleiden en adviseren van de studenten.

Logistieke aanpak inclusief onderwijs

Voordat de student wordt aangenomen, bespreken we tijdens het intakegesprek de ondersteuningsbehoefte en kijken we of we daaraan kunnen voldoen. Elke student die bij de inschrijving aangeeft een ondersteuningsbehoefte nodig te hebben, wordt doorgestuurd naar de studiecoach van de betreffende opleiding. Om een goed beeld te krijgen van de gewenste ondersteuning leggen we de student in het gesprek een aantal vragen voor. Eventuele medische verklaringen worden opgenomen in het dossier van de betreffende student. De student heeft hier altijd toegang toe en bepaalt zelf welke begeleiders inzage krijgen.

Tot aan de volwassen leeftijd (18 jaar) is er altijd contact met zowel de student als de ouders. Wanneer een student ouder is dan 18 jaar, bepaalt hij of zij zelf of de ouders erbij betrokken worden. Het komt voor dat een student het niet op prijs stelt wanneer alle docenten op de hoogte zijn van de ondersteuningsvraag. Dan wordt alleen de studentencoach geïnformeerd. Zodat we, bijvoorbeeld bij de doorstroom naar het volgende studiejaar, hiermee rekeninghouden.

Omschakeling naar online onderwijs vanwege de coronapandemie

Met de plotselinge lockdown was fysiek lesgeven niet meer mogelijk. We hebben dit direct opgepakt en na de aankondiging op donderdag konden we de maandag erop volledig digitaal onderwijs geven en toetsen afnemen. Studenten met dyslexie kregen nu ook extra tijd voor het maken van tentamens. De studenten en ook het personeel ervaren geen belemmeringen met het geven van online onderwijs. Al zijn we wel heel blij dat we nu weer fysiek onderwijs mogen gaan geven!

Meest voorkomende ondersteuningsvragen

Veel ondersteuningsvragen komen van studenten met dyslexie en ADHD. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde extra studietijd, het maken van toetsen op een laptop en aanpassingen op het lesrooster. Als een student met ADHD even wil ontladen, dan is daar ook ruimte voor.

Knelpunten bij ondersteuningsvragen

Een voorbeeld van een knelpunt is bijvoorbeeld dat studenten bij fysieke tentamens wel eens last kunnen hebben van het geluid, wanneer een andere student op de laptop typt. De uitdaging is dan om, binnen de ruimte die we hebben, de juiste studenten bij elkaar te zetten. Zodat andere studenten hiervan geen hinder ondervinden. Met ons aanbod van versnelde opleidingen en het tempo waarin Tio haar semesters doorloopt, kunnen sommige studenten ook een hogere studiedruk ervaren. Bijvoorbeeld studenten met PDD-NOS, een autismespectrumstoornis, kunnen moeite hebben bij het verwerken van informatie in korte tijd. Een ander voorbeeld is dat het voor  studenten, die de dyslexiesoftware Kurzweil gebruiken, lastig is om alle boeken, in het Nederlands of Engels voorgelezen, te verkrijgen. Alle boeken zouden digitaal verkrijgbaar moeten zijn in het Engels, en zodanig dat we deze in de tools, zoals Kurzweil, kunnen gebruiken.

Tips voor studenten en onderwijsprofessionals

Als student is het belangrijk dat je duidelijk bent over je ondersteuningsbehoefte. Schroom niet om hulp te vragen en durf je uit te spreken. Dat geldt voor alle studenten. Geef tijdig aan wat een veilige leeromgeving voor jou inhoudt en wat je daarvoor nodig hebt. Zowel de school als de student zelf moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Maak daarom goede afspraken. Aan de onderwijsprofessionals wil ik meegeven: zorg dat je op de hoogte bent van het studentendossier, indien mogelijk, zodat je weet wat de ondersteuningsbehoefte is en welke afspraken er zijn gemaakt.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn ideaalbeeld is dat elke student de opleiding kan volgen die hij of zij wenst.”