‘Mijn droom is in coronatijd dichterbij gekomen; er is nu meer mogelijk’

Portret Hogeschool van Hall Larenstein over inclusief onderwijs

Tine de Jong en 2 collega's

24 juni 2021

Tine de Jong-van Boggelen werkt sinds 2003 als studentendecaan bij de Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL). Een kleine hogeschool die, afhankelijk van de vraag, maatwerk levert.

Inclusieve beleidsaanpak

“De visie rondom inclusie wordt breed gedragen binnen de HVHL. We hebben een beleidsstuk ‘studeren met een functiebeperking’ en  willen dat studenten zich goed kunnen ontwikkelen. Zo is er gestructureerd overleg met studieloopbaanbegeleiders en extra begeleiding vanuit de opleiding voor bepaalde studenten. Als studentendecaan ondersteun ik studenten met een functiebeperking (SMF) en kijk ik naar andere ondersteuningsvragen. Ik bespreek samen met de student wat de belemmeringen zijn en hoe we het studeren zo makkelijk mogelijk kunnen maken. De intake doe ik vaak samen met de studieloopbaanbegeleider; deze heeft goed zicht op wat mogelijk is binnen de opleiding.

Afstemming bij ondersteuningsvragen

De afstemming met collegae onderling verloopt prima, we hebben een klein team. Ook evalueren we met studieloopbaanbegeleiders. We hebben breder contact met het Noordelijk Decanenoverleg, de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en HVHL. Daarnaast vindt er afstemming met examencommissies plaats, om te kijken wat werkt voor een individuele student. Als het nodig is, zoeken we naar een andere vorm van toetsen.

Uitdaging hoe we studenten met autisme het beste kunnen helpen

Zelf ben ik me verder gaan verdiepen in het thema autisme. We hebben in Friesland een autismecampus. En om goed te kunnen kijken en betrokken te zijn heb ik een persoonlijke training NLP, oftewel Neuro Linguïstisch Programmeren practitioner, gevolgd. Dat gaat over alles wat je communiceert. Ik zie het als een vorm van zelfontwikkeling. Iedere week zit ik samen met een groep studenten met autisme. Voor ons zijn studenten met autisme een groep die bij het decanaat veel begeleiding vraagt. Zij werkten makkelijker thuis en kregen door de coronacrisis meer structuur. Deze studenten werden opgewekter omdat ze minder prikkels ervaarden. Wel merkten we dat bijvoorbeeld teamgesprekken niet goed liepen, omdat de verbinding niet goed tot stand kwam. Veel andere studenten hadden stress doordat ze steeds alleen op hun kamer zaten. Ze gaven aan dat ze niet gekozen hebben voor een digitale opleiding. Voor ons is het de uitdaging hoe we deze studenten het beste kunnen helpen. Sowieso door aandacht te geven aan de mens; dat geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor medewerkers.

Door de coronacrisis zagen we ook schrijnende zaken, zoals een stage die vanuit huis moest worden gevolgd. Vaak gaat het met de stage, het afstuderen of de begeleiding naar werk toch al moeizaam voor mensen met autisme. We zien dat zij vaker dan gemiddeld stoppen met de opleiding. Hoe moet je ze dan verder helpen?

Stressreductie

Naast studenten met een vorm van autisme zien we veel studenten met dyslexie, psychische klachten en ADD. Daarnaast zien we transgenders en jonge moeders, zij hebben ook veel stress. En we hebben in ons team meerdere studenten met een eetstoornis gezien. Dat is een moeilijke groep. Soms willen ze niet naar de huisarts of een kliniek en anderen staan juist op een lange wachtlijst. Dan houden we contact en kijken we wat we aan stressreductie kunnen doen. Mijn manier van werken is dat ik veel persoonlijk contact houd. Het is altijd maatwerk.

Mijn ideaalbeeld voor inclusief onderwijs

Mijn droom is in coronatijd dichterbij gekomen; er is nu meer mogelijk. Het zou mooi zijn als iedereen meer tijd krijgt. Kiezen uit individueel of groepsopdracht of digitaal en meerdere competentiemogelijkheden. Om competenties te halen, zou de student moeten kunnen kiezen wat het gemakkelijkste gaat. Er moet ook een coach achter zitten om te blijven uitdagen.

Mijn tips voor onderwijsprofessionals en studenten

Andere onderwijsprofessionals geef ik altijd de tip: bij twijfel, verwijs zo snel mogelijk door. Maar neem ook zelf de tijd voor de student. Voor studenten is het belangrijk dat ze zich laten horen. Ga in gesprek, onderzoek wat je nodig hebt en vraag tijdig om hulp!”

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’