‘Juist studenten+ zijn waardevol voor de academische omgeving’

Foto van Sigrid Péters lachtende vrouw voor een banner van Maastricht University

07 juni 2021

Sinds september 2019 is Sigrid Péters Disability Officer van de afdeling Disability Support van Maastricht University waar ze studenten met een functiebeperking ondersteunen. Deze afdeling werkt nauw samen met de afdeling Diversiteit en Inclusiviteit. Sigrid Péters vertelt over de aanpak en begeleiding binnen Maastricht University.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

“Inclusiviteit is een van de hoofddoelen van het Strategisch Programma van Maastricht University. Wij zijn de meest internationale universiteit in Europa. De kracht schuilt in inclusiviteit. Belangrijke missie is dat iedereen zich gewaardeerd voelt. We streven met alle medewerkers binnen de universiteit naar inclusiviteit, dus ook bij studentenbegeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studieloopbaanbegeleiders, UM studentendecanen, studieadviseurs en UM psychologen.

” De ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag afgelopen september onderschrijft ons streven naar inclusief en toegankelijk onderwijs ” – Sigrid Péters

De afdeling Disability Support is bezig met het verder vormgeven van het beleidsplan met draagvlak van alle stakeholders. We proberen iedereen zoveel mogelijk te laten aansluiten en betrokkenheid tot stand te brengen. Dit is een van mijn taken. Ook vanuit de universiteit. Nog vóór de coronatijd, hebben we een onderzoek uitgezet onder studenten met een functiebeperking om te kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tijdens de pandemie proberen we zo zichtbaar mogelijk te blijven. We merken, zeker in de beginfase, dat studenten zich juist nu terugtrekken.

Ondersteuning van onderwijsprofessionals en studenten+

Alle studenten met een functiebeperking, die een vorm van ondersteuning nodig hebben, melden zich bij ons. Zo houden we het overzicht en kunnen we hen, op alle faculteiten, op een gelijkwaardige manier behandelen. Vanuit deze centrale rol overleggen we met de examencommissies en studieadviseurs van de verschillende faculteiten. Het is altijd belangrijk dat de cultuur binnen de organisatie in overeenstemming is met wat je zegt. We communiceren via verschillende kanalen, zoals de website, intranet, nieuwsbrieven, sociale media, en print, zoals flyers en posters. Daarnaast informeren we studieadviseurs tijdens de overleggen en bezoeken we de faculteiten zelf. Zo willen we zo zichtbaar mogelijk zijn en blijven.

Veel voorkomende ondersteuningsvragen

Veel voorkomende ondersteuningsvragen zijn gericht op dyslexie, psychische problematiek, ADHD en autisme. Door de coronacrisis krijgen we meer ondersteuningsvragen van studenten die slechtziend of slechthorend zijn. Zij ervaren de meeste belemmeringen van het afstandsonderwijs.

Knelpunten bij ondersteuningsvragen

Voor studenten met een functiebeperking, waarbij maatwerk en begeleiding extra belangrijk zijn, is het soms niet duidelijk wie wat moet regelen. Ligt het bij de student zelf, of is het een taak van de onderwijsinstelling. Soms hebben we te maken met een ander verwachtingspatroon van internationale studenten. Ze hebben bijvoorbeeld in hun thuisland regelingen voor voorzieningen en vergoedingen die afwijkend zijn ten opzichte van de Nederlandse regelingen en vergoedingen.

Tips voor studenten en onderwijsprofessionals

Ik vind het belangrijk dat studenten inzicht hebben in de mogelijkheden en voorzieningen. Dat zij weten bij wie ze daarvoor moeten zijn en dat ze op de juiste wijze worden geholpen. Zodat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ik ben er wars van dat studenten steeds doorverwezen worden, dat wil ik zoveel mogelijk vermijden. Als tip voor studenten, zeg ik: ga uit van je eigen kracht, maar geef op tijd aan waar je behoefte aan hebt. Onderwijsprofessionals wil ik meegeven dat ze de studenten+ niet uit het oog verliezen. Kijk naar mogelijke oplossingen om belemmeringen te voorkomen of te beperken. Overleg regelmatig met elkaar.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn ideaalbeeld is een inclusieve omgeving waarin de student zich daadwerkelijk welkom en gewaardeerd voelt. Je probeert elke student de kans te bieden om zijn of haar talent te kunnen ontplooien en succesvol te studeren. Juist studenten+ kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de academische omgeving. Door met verschillende gezichtspunten en werkwijzen samen te werken kom je tot een beter resultaat. Denk niet in hokjes, maar laat iedereen volwaardig deelnemen.”

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap,

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’