‘Er is vaak meer mogelijk dan je denkt, doe het samen!’

Portret Hogeschool van Hogeschool Windesheim over inclusief onderwijs

profielfoto vrouw lang donkerblond haar met bril

16 juni 2021

Rianne Bieleman is naast coördinator Studeren met een Functiebeperking (SMF) ook studentendecaan HBO ICT, Autismecoach (ASS) en Projectleider “Sterk aan het Werk” bij Windesheim. Met haar verhaal zet ze uiteen hoe de hogeschool werk maakt van inclusief onderwijs.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

“Momenteel hebben we een beleidsplan en een regelement voor studeren met een functiebeperking. Verder is ook aandacht voor andere doelgroepen zoals mantelzorgers maar ook studentenwelzijn staat op de kaart. Het borgen van het beleid doen we samen met de contactpersonen van de verschillende domeinen.

Ondersteuning van onderwijsprofessionals en studenten+

Elk domein, een cluster van opleidingen, heeft een coördinator en contactpersonen studeren met een functiebeperking en een ambassadeur studentbegeleiding. Met vaste overlegmomenten tussen de contactpersonen van iedere opleiding worden casussen, kennis, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen gedeeld. Afhankelijk van de vraag vinden ook ad-hoc overleggen plaats. Maandelijks organiseren we een SB-café voor studiebegeleiders met relevante thema’s. Deze worden goed bezocht. De SMF-coördinatoren zijn bekend bij het decanaat Studiesuccescentrum (SSC). Informatie voor onderwijsprofessionals en studenten is opgenomen op de website en het intranet. Voor een goede zichtbaarheid hebben we nauw contact met de opleidingen. Het SSC is het centrale punt voor vragen en problemen van studentbegeleiders en studenten. Studentbegeleiders sturen de studenten met een hulpvraag vaak door. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over deze communicatielijnen. Aspirant-studenten met een functiebeperking, anderstalige achtergrond of mantelzorgers krijgen na aanmelding informatie over eventuele voorzieningen en/of begeleiding door bijvoorbeeld studentcoaches. Ook digitale toegankelijkheid staat hoog op de agenda. Hiervoor is een Windesheimbrede werkgroep opgesteld.

Collectieve kennisdeling

Het leren van en met elkaar gebeurt tijdens thematische overleggen, het SB-café en bijeenkomsten met SMF-contactpersonen is erg waardevol. Met uiteenlopende bijeenkomsten delen we met elkaar de laatste ontwikkelingen.

Tips

Wanneer je als student een hulpvraag hebt, denk dan niet dat je de enige bent. Neem contact op met je begeleider en maak het bespreekbaar. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Als onderwijsprofessional is het belangrijk goed te luisteren naar de student, met een open en geïnteresseerde houding. Vraag studenten niet ‘wat héb je?’, maar ‘wat heb je nódig?’ Veronderstel niet te weten wat iemand nodig heeft. Kijk naar de individuele student. Verwijs studenten met hulpvragen door naar de tweede lijn om goed in beeld te krijgen wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn. Soms is er meer mogelijk dan studenten en docenten denken. Doe het samen.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn ideaalbeeld is meer variëteit in de vorm van toetsing, zodat de student meer keuzes heeft tussen bijvoorbeeld een online toets, fysiek of een verslag in plaats van een toets. Het zou al mooi zijn wanneer de student een keuze kan maken tussen twee mogelijkheden. Daarbij zou het mooi zijn wanneer we niet alles vastleggen in beleidsstukken maar uitgaan van wat heb je nodig.

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’