‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

Portret Universiteit voor Humanistiek (UvH) over inclusief onderwijs

Afbeelding Inge-Marlies Bulsink, lachende vrouw met halflang licht krullend haar en een spijkerjack met sjaaltje aan

16 november 2021

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een van de vier levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland. Inge-Marlies Bulsink is, naast beleidsmedewerker studentzaken, de studieadviseur voor de masteropleidingen en daarmee dé contactpersoon voor masterstudenten met een ondersteuningsvraag. Zij vertelt over haar werk en haar ideaalbeeld:   

” Dat mensen niet meer uitgaan van DE ideale student. Juist de diversiteit maakt het interessant en we kunnen allemaal van elkaar leren! ” – Inge-Marlies Bulsink 

Invulling rol als contactpersoon bij studeren met een ondersteuningsvraag

“Ik ben de contactpersoon voor studenten met een ondersteuningsvraag. Ik stem hiervoor regelmatig af met de directeur onderwijs, examencommissie, de universiteitsraad en de opleidingscommissie. Verder geef ik voorlichting, advies en begeleiding aan studenten bij tal van zaken. Bij motivatieproblemen en vragen rondom studieplanning, tot vragen over het studeren met een ondersteuningsvraag en financiële ondersteuning. Daarnaast ontwikkel ik beleid en geef ik advies over studentenwelzijn, de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma’s en het studentenstatuut. 

Korte lijnen binnen en buiten de onderwijsinstelling

We zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met het actualiseren en verbreden van ons beleidsplan Studentenwelzijn. Hierbij maken we gebruik van de korte communicatielijnen op de UvH. Er is regelmatig overleg met de Directeur onderwijs, de studenten zelf en de medezeggenschapsorganen. Daarnaast haal ik inspiratie en ideeën op via korte lijnen buiten de universiteit. Door informatie van ECIO, trainingen bij LVSA en deelname aan de landelijke werkgroep Studentenwelzijn. Ik sluit graag aan bij verschillende netwerkoverleggen op landelijk en regionaal niveau. Maar het meeste leer ik van gesprekken met studenten; zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zo hebben sommigen al bij een eerdere opleiding ervaring opgedaan over voorzieningen, en wat wel en niet werkt. 

Studentenraadsman

Bij elke opleiding stel ik mezelf, samen met de studentenraadsman, voor tijdens de introductieweek. De studentraadsman begeleidt en coacht studenten met persoonlijke vragen, zoals bij het verwerken van verlies of persoonlijke omstandigheden die eventueel gevolgen kunnen hebben voor de studie. Terwijl ik me meer richt op studie gerelateerde vragen. Elke student die tijdens de studie een voorziening wil aanvragen, spreek ik zelf. Afhankelijk van de situatie worden er afspraken gemaakt over begeleidingsmogelijkheden door de studieadviseur of ik verwijs door naar bijvoorbeeld de studentenraadsman. Ik stem ook regelmatig af met de studentenraadsman. Daarnaast werken we samen met de Universiteit Utrecht (UU). UvH-studenten kunnen terecht bij de UU-studentpsychologen en gebruik maken van het trainingsaanbod van de UU. 

Levensvragen

Bij de oudere (master)studenten is de begeleidingsvraag vaak gericht op mantelzorgvragen of eigen medische problemen. Bij de bachelor studenten zien we meer problemen als gevolg van informatieverwerkingsstoornissen zoals ADHD of autisme. Zowel jongere als oudere studenten komen bij ons met mentale problemen. De studie is gericht op levensvragen, maar studenten worstelen daar zelf ook soms mee. Als studieadviseur ken ik goed mijn grenzen en die benoem ik; bij zware psychische problemen verwijs ik door naar de professionele hulp. Een probleem daarbij zijn de lange wachtlijsten. Om een vinger aan de pols te houden en de periode tot de professionele hulp te overbruggen, proberen de studentenraadsman en ik de student regelmatig te spreken.  

‘Niet alleen zenden’

Mijn collega-studieadviseur voor de bachelor studenten en ik geven ook voorlichting aan docenten, bijvoorbeeld door studentenwelzijn te agenderen bij het docentenoverleg of als onderdeel van het introductieprogramma van nieuwe docenten. Bijvoorbeeld over signaleren en doorverwijzen van studenten met een informatieverwerkingsstoornis. Hierbij vind ik het belangrijk om niet alleen te zenden, maar ook terug te horen wat de ervaringen zijn van de docenten. Het werkt voor hen ook prettig om te weten waar ze terecht kunnen met vragen of zorgen over studenten en hun welzijn. 

Van elkaar leren

Ik zou graag zien dat mensen niet meer uitgaan van DE ideale student, ook de studenten zelf. De wereld zou zoveel gemakkelijker zijn als ieder zijn eigen kennis en vaardigheden kan inzetten op zijn of haar manier. Ga niet uit van de reguliere, ideale student. Want iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. De diversiteit maakt het interessant en we kunnen juist van elkaar leren! Daarom zou ik als advies willen geven: deel je ervaringen met elkaar. Geen enkele student is hetzelfde. Probeer elkaar met open blik te benaderen en verwijs op tijd door.”  

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

‘Zoeken van de balans in denken en doen en helpen vanuit de creatieve slag’

Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets

‘Trek je mond open en blijf dat doen. Laat jezelf zien!’