‘Dat iedereen ertoe doet, dat is mijn ideaalbeeld’

29 oktober 2020

Als studentendecaan en aandachtsfunctionaris studeren met een ondersteuningsvraag is Annemarie van de Vondervoort werkzaam bij Hogeschool Saxion. Met haar verhaal gaat zij in op wat inclusie betekent binnen Saxion, hoe dat bereikt kan worden en wat het beleid is voor studenten+.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

“Inclusie betekent binnen de visie van het Saxion dat er ruimte is voor verschillen. Saxion wil een een organisatie zijn waar iedereen ertoe doet, dit zo beleeft, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Onze organisatie is nu onvoldoende een afspiegeling van de maatschappij. We streven dan ook naar een diverser personeelsbestand. We werken vooral aan een cultuur waarin we oog hebben voor onze overeenkomsten en tegelijkertijd verschillen als positief ervaren. Er is geen plek voor uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie. We zetten ons ervoor in dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten optimaal kunnen benutten. Juist in zo’n inclusieve organisatie kunnen we met elkaar vorm geven aan diversiteit in creativiteit, ideeën en oplossingen.

In het beleid studeren met een functiebeperking zijn de verantwoordelijkheden rondom de vragen vanuit de student+ vastgelegd. We hebben als studentbegeleidingsteam (studentendecanen en -psychologen) contact met de studenten en de academies (de studieloopbaanbegeleiders). Studieloopbaanbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten+. Zij zijn op de hoogte van de verwijsmogelijkheden.
Via een online omgeving in Blackboard ontsluiten we informatie voor studenten en docenten over verschillende onderwerpen. We hebben een studieplatform waar studenten kunnen studeren (nu deels online) en voor advies terecht kunnen bij een coach of studentendecaan.

Ondersteuning van onderwijsprofessionals en studenten+

Bij het Saxion is inclusie op meerdere plekken belegd. Bijvoorbeeld bij studentendecanen voor wat betreft functiebeperking. Op het gebied van LGBTI+ is er een overeenkomst met de Workplace Pride Foundation getekend en hebben we een studentenvereniging Exaltio voor LHBTQ+. Voor de verbetering van de positie van niet-westerse studenten is het project Students4Students ingezet. Daarnaast is er apart aandacht voor vluchtelingstudenten. Voor internationale studenten, die door deze Coronatijd veel alleen thuiszitten, is er de Buddybox. Vanuit kwaliteitsgelden is er ook binnen de academies aandacht voor extra ondersteuning van studenten.
Vanaf januari 2019 is er, op vrijwillige basis, een Platform Inclusie actief met docenten en studenten. Sinds 1 januari 2020 is er een adviseur Diversiteit en Inclusie aangesteld met de opdracht om alle initiatieven onder één paraplu te krijgen. Als studentendecaan ondersteun ik studenten rechtstreeks. Als aandachtsfunctionaris Student/studeren met functiebeperking ben ik betrokken bij de genoemde activiteiten op het gebied van inclusie.
Er is regelmatig overleg met collega’s in de academies en met collega’s in andere ondersteunende diensten. Op dit moment is er een onderzoek naar vraagarticulatie: verwachtingsmanagement van studenten, docenten en van ons als ondersteunende dienst. Met een recent onderzoek naar studentenwelzijn worden met de uitkomsten aanbevelingen gedaan. Saxion ontwikkelt en implementeert gedoseerd het Saxion Onderwijsmodel, waarbij de intentie is uitgesproken medewerkers te scholen. Hierbij zal diversiteit en inclusie nadrukkelijk aan de orde komen. Er wordt gestreefd naar het opnemen in de reguliere scholing voor nieuwe docenten.

Veel voorkomende ondersteuningsvragen

Studenten lopen tegen verschillende zaken aan. Soms is dit omdat zij extra voorzieningen nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen. Er zijn vaak vragen rondom studievaardigheden en studeren. Op dit moment is er binnen Saxion een studentcoach die extra ondersteuning biedt aan deze studenten, naast de reguliere ondersteuning vanuit academies, studentendecanen en studentenpsychologen. Verder zijn er studenten die door psychische problemen, belemmeringen ervaren met studeren. Ondersteuning is er ook nodig voor studenten met mantelzorgtaken, studiekeuze of twijfel en financiële problemen. Door corona merken wij dat sommige studenten het rustiger of juist lastiger vinden om vanuit huis te studeren. Problemen met concentratie en motivatie komen veel voor. Ook geven studenten aan zich niet meer verbonden te voelen met de opleiding. Het risico van uitval is dan groter. Daarnaast spelen financiële vraagstukken een rol, vooral bij de internationale studenten.

Knelpunten bij ondersteuningsvragen

Voor een deel kan de ondersteuning vanwege corona moeilijker geboden worden. Wij spreken studenten online, maar dat werkt niet voor iedereen. Daarnaast ervaren vooral de studentenpsychologen dat veel studenten ondersteuning nodig hebben. Hierdoor ontstaan langere wachttijden. Ook extern verwijzen is lastig, omdat de GGZ lange wachttijden kent. We werken aan de betere vindbaarheid van onze diensten.

Tips voor studenten en onderwijsprofessionals

Blijf als student+ niet te lang doorlopen met vragen. Zoek hulp en praat vooral met medestudenten. Sta als onderwijsprofessional open voor alle vraagstukken en verwijs indien nodig op tijd door. Blijf studenten ondersteunen. Houd korte lijnen met studenten en de academies.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn ideaalbeeld van inclusief onderwijs is dat het voor iedereen bij Saxion duidelijk is dat je welkom bent: wat je achtergrond ook is, je doet ertoe. Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt, is dit goed, duidelijk en toegankelijk geregeld. Er zijn basisafspraken over wat mogelijk is. Verder is er maatwerk waar nodig.”

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Deel ook jouw verhaal!

Wat betekent inclusie binnen jouw onderwijsinstelling? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’