Bijeenkomst Toegankelijk Toetsen en Examineren

‘Zo kan het ook!’

Persoon die op een examenpapier schrijft in toetsopstelling

12 mei 2022 09:30 - 13:00

De bijeenkomsten worden fysiek op wisselende locaties georganiseerd.

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

” Zeer informatieve bijeenkomst. Sluit heel goed aan bij de actualiteit waar ik nu mee werk ” – deelnemer van het netwerk

Centrale topics toegankelijk toetsen en examineren

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Sluit ook aan bij het landelijk netwerk Toegankelijk toetsen en examineren

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het ho en het mbo.

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Toetsen en Examineren worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Planning landelijknetwerk Toegankelijk toetsen en examineren 2022

Het landelijk netwerk Toetsen en Examineren komt jaarlijks driemaal bijeen. De data voor 2022 zijn:

  • 15 februari 2022
  • 12 mei 2022
  • 4 oktober 2022

De bijeenkomsten worden fysiek op wisselende locaties georganiseerd. Tevens organiseren we verschillende ‘spreekuur-momenten’ voor de deelnemers die ondersteuning nodig hebben op specifieke vragen.

Ondersteuning van de netwerkleden Toegankelijk toetsen en examineren

Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je toegang tot de bestanden op Microsoft Teams van het netwerk. Via dit platform heb je de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken, knelpunten en adviezen rondom toegankelijk toetsen en examineren. Daarnaast ontvang je informatie om deel te nemen aan de spreekuren. Tijdens het spreekuur kun je vragen stellen en advies krijgen van andere netwerkleden.

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals